Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 18.9.2007

18.09.2007 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji med drugim seznanil tudi z informacijo o revizijskih poročilih bank in hranilnic za leto 2006. Banka Slovenije ugotovitve iz revizijskih poročil upošteva kot dodatno informacijo pri analiziranju poslovanja bank ter planiranju in izvajanju inšpekcijskih pregledov. Iz pregleda revizijskih poročil izhaja, da je glavnina pomanjkljivosti, ki jih ugotavljajo zunanji revizorji, vezana na implementacijo mednarodnih standardov računovodskega poročanja, v povezavi s tem zlasti na spoštovanje zahtev MRS 39 ter implementacijo nove kapitalske ureditve. Gre torej za področje, ki so za banke pomenila v preteklem letu velik vsebinski in tehnološki preskok.

2. Svet Banke Slovenije je sprejel tudi Standarde v medbančnem plačilnem prometu v državi, ki se bodo začeli uporabljati 15. decembra letos. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta konec lanskega leta sprejela uredbo, ki določa, da morajo prenose sredstev spremljati podatki o plačniku. Podatki morajo omogočati enolično identifikacijo in možnost sledenja plačniku pri morebitnih aktivnostih, povezanimi s pranjem denarja in financiranjem terorističnih aktivnosti. Uredba velja za plačila nad 1000 evrov in je zavezujoča za vse plačilne institucije v vseh državah, članicah Evropske unije. Za izvajanje uredbe bodo dopolnjeni tudi SWIFT standardi, ki veljajo za medbančna kreditna plačila v državi. Standardi v medbančnem plačilnem prometu v državi bodo objavljeni na spletni strani Banke Slovenije.