Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 23.5.2007

23.05.2007 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim sprejel tudi Poročilo o finančni stabilnosti. Poročilo bosta na novinarski konferenci podrobneje predstavila član Sveta BS Božo Jašovič in direktor oddelka finančne stabilnosti Tomaž Košak. Novinarska konferenca bo v petek, 25. maja, ob 11.30 uri v sejni sobi Banke Slovenije, Slovenska cesta 35.
  2. Svet Banke Slovenije je sprejel sklep o sistemu zajamčenih vlog. Sklep je izdan na podlagi novega zakona o bančništvu in je z njim tudi terminološko usklajen. V sklepu so v primerjavi z dosedanjim predpisane posebnosti glede opredelitve zajamčene vloge na skrbniških oziroma podobnih računih, ki jih imetnik odpira v svojem imenu in za račun tretjih oseb na podlagi pooblastila iz zakona ali pravnega posla. Bolj natančno je tudi opredeljeno, da se kot vloge štejejo vse vloge pri banki, vključno z vlogami, zbranimi pri podružnici banke. Izjema je lahko le podružnica banke v tretji državi, če to zahteva država gostiteljica. Banke v RS jamčijo za izplačilo vlog pri podružnici banke države članice EU in pri podružnici banke tretje države le, če so vključene v slovenski sistem in posledično v sorazmernem deležu te podružnice tudi jamčijo oziroma prispevajo sredstva za izplačilo zajamčenih vlog po slovenski shemi. Svet Banke Slovenije se je ob obravnavi omenjenega sklepa strinjal, da je potrebno pristopiti k celoviti ureditvi sistema zajamčenih vlog, ko bo spremenjena evropska direktiva (Direktiva 94/19/ES o sistemu zajamčenih vlog).
  3. Svet Banke Slovenije je izdal tri dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave Nove ljubljanske banke. Dovoljenja so dobili Miran Vičič, Alojz Slavko Jamnik in Claude Johan Carel Deroose.
  4. Svet Banke Slovenije je sklenil, da se s 1.1.2008 znižata kriterija minimalnega neodplačanega zneska glavnice bančnega posojila, ki je primeren za zavarovanje terjatev Banke Slovenije, in minimalne višine nominalnega zneska bančnega posojila, ki ga posojilodajalec lahko vpiše v register finančnega premoženja pri Banki Slovenije, z 2 milijonov evrov na 500 tisoč evrov. Poenostavljena bo tudi zahteva glede dovoljenja dolžnika o razkritju informacij iz posojilne pogodbe evrosistemu, saj od januarja 2008 dalje ne bo več zahtevano, da je ta izjava vsebovana v pogodbi o bančnem posojilu, temveč bo ta lahko tudi v drugih oblikah. Dodatno bo v letu 2008 uvedena avtomatizacija postopkov upravljanja z bančnimi posojili, in sicer postopek vpisa in izbrisa posojila v oziroma iz registra finančnega premoženja, postopek vzpostavitve in ukinitve zavarovanja na bančnem posojilu, vpisanem v registru finančnega premoženja, ter upravljanje bančnega posojila v skladu finančnega premoženja nasprotnih strank. Svet Banke Slovenije bo spremembo sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja, ki bo vseboval navedene spremembe, sprejel v zadnjem četrtletju letošnjega leta.
  5. Svet Banke Slovenije je spremenil sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za plačilne storitve Banke Slovenije. Sprememba pomeni znižanje provizij za čezmejna in mednarodna plačila. S tem bodo tarife BS še naprej izenačene s priporočili nadzornega sveta Združenja bank Slovenije o provizijah, ki si jih za te transakcije medsebojno zaračunavajo slovenske banke.