Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 11.4.2007

11.04.2007 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim obravnaval pripravljenost bank na uvedbo nove kapitalske ureditve Basel II. Ta zahteva večjo usklajenost med ekonomskim in regulatornim kapitalom ter spodbuja banke k kvalitetnejšemu in bolj celovitemu upravljanju s tveganji. Cilj nove kapitalske ureditve je boljša uskladitev regulatornih zahtev z dejanskimi tveganji v banki. Sklepi Banke Slovenije, ki podrobneje predpisujejo kapitalske zahteve bank in hranilnic na podlagi evropskih direktiv, vključenih v zakon o bančništvu, na novo postavljajo znaten del bonitetne regulative. V bankah bo imela vpliv na nov pogled na prevzemanje tveganj, organizacijske spremembe, nove metodologije, izračun kapitala in kapitalske ustreznosti, poročanje Banki Slovenije, razkritja v okviru letnih poročil, tudi na konsolidirani osnovi.

Banka Slovenije bo uvajanje omenjene ureditve spremljala in nadzirala tudi z neposrednimi pregledi, ki bodo osredotočeni predvsem na preverjanje stanja in skladnosti z internimi načrti bank. Ti podrobno opredeljujejo organizacijo, vodenje in nadzor uvajanja Basla II, kot tudi pripravo bank na realizacijo zahtev s področij kreditnega in operativnega tveganja, pripravljenost na uresničevanje zahtev iz sklepa za upravljanje s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala. Bistveni cilj nadzora pripravljenosti bank na izpolnjevanje zahtev nove kapitalske ureditve je ugotoviti pripravljenost bank na uvedbo zahtev direktive in nanjo vezanih predpisov Banke Slovenije. Priprave bank na Basel II potekajo v sodelovanju z Združenjem bank Slovenije.

2. Svet Banke Slovenije je sprejel Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2006.