Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 21.3.2007

21.03.2007 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel Poročilo o stabilnosti cen, ki je po vstopu Slovenije v evroobmočje nadomestilo redna polletna Poročila o denarni politiki. Poročilo bo guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari predstavil na tiskovni konferenci, ki bo v ponedeljek, 26. marca, ob 11. uri, v sejni sobi Banke Slovenije, 1. nadstropje, Slovenska cesta 35, Ljubljana.
  2. V skladu z novim zakonom o bančništvu je Svet Banke Slovenije sprejel tudi drugi sklop bonitetne regulative. Svet Banke Slovenije je v skladu z zakonom o bančništvu sprejel tudi sklepa o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic in o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic. V sklepu o imetnikih kvalificiranih deležev so natančneje določena merila za presojo primernosti bodočega imetnika kvalificiranega deleža, vsebina dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi in vsebina ter način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Banki Slovenije. Prihodnji kvalificirani lastnik v banki mora imeti pravnoorganizacijsko obliko kapitalske družbe, to je delniške, komanditne delniške družbe ali družbe z omejeno odgovornostjo. Kot bodoči kvalificirani lastniki so izključene fizične osebe, samostojni podjetniki in osebne družbe. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic pa predpisuje podrobnejša pravila o ravnanju članov uprave in članov nadzornega sveta bank in hranilnic pri opravljanju omenjenih dveh funkcij v skladu s standardi ustrezne profesionalne skrbnosti. Vsebinski del sestavljajo štiri zaokrožena poglavja: temeljna pravila skrbnosti, dodatna pravila skrbnosti članov nadzornega sveta in skrbnost članov nadzornega sveta pri izvajanju pristojnosti, ki izhajajo iz 73. člena zakona o bančništvu.
  3. Svet Banke Slovenije je sprejel revidirane računovodske izkaze Banke Slovenije za leto 2006. Po mnenju revizorske hiše Deloitte Revizija d.o.o. so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja Banke Slovenije na dan 31. decembra 2006 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, veljavnimi v Evropski uniji. Na tej podlagi in v skladu z zakonom o Banki Slovenije bo v korist proračuna RS nakazanih 10,4 milijona evrov.
  4. Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim potrdil razpise Banke Slovenije za raziskovalne projekte, za štipendije za podiplomski študij v tujini in za nagrade za diplomska dela. V okviru spodbujanja raziskovalnega dela bo razpisan javni natečaj za financiranje treh raziskovalnih projektov v letošnjem letu. Razpisana področja so: Meje vzdržnosti rasti bančnih posojil, Togost stroškov dela v Sloveniji pri prilagajanju gospodarskim gibanjem in Izpostavljenost Slovenije čezmejnim finančnim krizam. Za letošnje leto bo Banka Slovenije tudi razpisala tri štipendije za podiplomski študij ekonomije oziroma prava na tujih univerzah, kot tudi nagrade za diplomska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Izbranih bo sedem najboljših del. Vsi razpisi bodo v skrajšani obliki objavljeni v Delu, Dnevniku, Večeru in Primorskih novicah, podrobni pa na spletni strani Banke Slovenije in na oglasnih deskah slovenskih univerz..
  5. Svet Banke Slovenije je se je danes seznanil in soglašal z vsebino pisma, ki ga je guverner Banke Slovenije poslal predsedniku države in predsedniku državnega zbora glede zagotavljanja kontinuitete vodenja Banke Slovenije po prvem aprilu 2007, v kolikor do takrat ne bo imenovan guverner.