Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.12.2006

06.12.2006 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji ohranil ključne obrestne mere Banke Slovenije nespremenjene. Raven obrestnih mer je skladna z doseganjem cenovne stabilnosti in stabilnosti nominalnega tečaja tolarja do evra.

V tretjem četrtletju je bila gospodarska rast po trenutno razpoložljivih podatkih solidna, glede na močno aktivnost v prvi polovici leta pa se je njena dinamika nekoliko upočasnila. Na to kažejo nekoliko upočasnjena rast industrijske proizvodnje in določeni kazalniki aktivnosti v storitvenih dejavnostih. Hkrati pa indikatorji še naprej nakazujejo na močno rast investicij in na – deloma z njo povezano – visoko dinamiko uvoza. Naraščanje primanjkljaja tekočega računa v zadnjih mesecih pa je predvsem posledica znatne rasti dohodkov in transferov v tujino. Zadolževanje doma in v tujini je usmerjeno zlasti v investicije, kot krediti gospodarstvu ali kot stanovanjski krediti.

Inflacija je novembra znašala medletno 2,4% in se je po nizki medletni rasti oktobra nekoliko povišala. Na dvig medletne rasti cen novembra v primerjavi z oktobrom je predvsem vplivala izločitev učinka visoke ravni cen naftnih derivatov iz oktobra lanskega leta. Tekoča inflacija, 0,3%, in ocenjena medletna osnovna inflacija, 1,7%, kažeta na ugodna inflacijska gibanja. To je ob še naprej umirjeni rasti povprečnih plač pričakovati tudi v prihodnje.

2. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, ki bo začela veljati prvega januarja prihodnje leto. Spremembe se poleg uvedbe nove tarife na področju zavarovanja terjatev nanašajo tudi na nekatere vsebinske spremembe dosedanjih tarif, povezane z uvedbo evra pri zaračunavanju stroškov pri opravljanju plačilnega prometa za komitente Banke Slovenije in za storitve medbančnega plačilnega prometa. Poleg tega spremembe vsebujejo tudi prevedbe iz tolarskih v evrske zneske. Preračun je narejen v skladu z Uredbo Evropske komisije in določbo o zaokroževanju iz 19. člena zakona o uvedbi eura. Pri preračunu so cene zaokrožene navzdol in izkazane na dve decimalni mesti. Nova tarifa za zaračunavanje stroškov za zavarovanje terjatev Banke Slovenije izhaja iz zahtev evrosistema do Banke Slovenije, kot nove članice, ter uvedbe enotne liste primernega finančnega premoženja s 1.1.2007.

3. Svet Banke Slovenije je sprejel štirinajst sklepov, ki predstavljajo podzakonske predpise k novemu zakonu o bančništvu.Z njimi se v slovenski pravni red vključujejo pravila in kriteriji za upravljanje s tveganji ter izračun kapitala in kapitalskih zahtev v skladu z evropsko direktivo o delovanju bank in baselskim sporazumom, t.i. Basel II. 

4. Z uvedbo evra bo Banka Slovenije prevzela tudi instrumente denarne politike evrosistema in sistem zavarovanja terjatev, kot so določeni s smernico ECB o instrumentih denarne politike in postopkih evrosistema ter splošno dokumentacijo o instrumentih in postopkih denarne politike, ki je priloga omenjene smernice. Svet BS je danes sprejel sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, s katerim se implementirajo določbe splošne dokumentacije v Sloveniji. Sklep bo začel veljati 1. januarja 2007, na njegovi podlagi bodo banke in hranilnice dostopale do instrumentov denarne politike evrosistema.