Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.11.2006

15.11.2006 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji ohranil ključne obrestne mere Banke Slovenije nespremenjene. Raven obrestnih mer je skladna z doseganjem cenovne stabilnosti in stabilnosti nominalnega tečaja tolarja do evra. 

Inflacijska gibanja ostajajo ugodna. Oktobra se je inflacija znižala z 2,5% na 1,6% medletno. Na znižanje inflacije je tako kot septembra tudi tokrat vplivala predvsem pocenitev naftnih derivatov. Višanja cen v oktobru so bila v veliki meri sezonska, podražila sta se predvsem obleka in obutev. Oktobra se je nekoliko znižala osnovna inflacija, hkrati pa ostajajo ostali censki indikatorji, kot so cene proizvajalcev ter uvozne cene, umirjeni. V prihodnjih mesecih pričakujemo ustalitev medletne inflacije na ravni, skladni z napovedmi. 

Trenutno razpoložljivi indikatorji kažejo, da se visoka dinamika gospodarske aktivnosti iz prve polovice leta v tretjem četrtletju umirja. To potrjujejo tako gibanja v industriji kot v trgovini. Tudi tekoča dinamika v gradbeništvu se umirja, čeprav ostajajo medletne stopnje rasti visoke. Rast stanovanjskih kreditov presega skupno rast posojil, ki pa se je stabilizirala na visoki ravni. Saldo tekočega računa plačilne bilance se je predvsem zaradi neugodnega gibanja transferov in dohodkov v enem letu do avgusta poslabšal na 2,6% ocenjenega BDP.

2. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji med drugim seznanil tudi s poslovanjem bank v tekočem letu in rezultati makro stres testov. Bilančna vsota bank se je v prvih devetih mesecih letošnjega leta povečala realno za 7,6%, kar je 5,6 odstotnih točk manj, kot v enakem obdobju lanskega leta. Nominalno je septembra 2006 dosegla 7767 milijard tolarjev oziroma 117 odstotkov bruto domačega proizvoda.Povprečna stopnja rasti posojil nebančnemu sektorju je bila v prvih devetih mesecih letošnjega leta za skoraj 4 odstotne točke višja od povprečne stopnje v letu 2005, vendar pa so se stopnje rasti posojil nebančnemu sektorju ustalile na ravni med 26-27 odstotkov in ne naraščajo. Porast kreditne aktivnosti bank odraža visoko gospodarsko aktivnost, zavedanje posojilojemalcev, da se obdobje relativno nizkih obrestnih mer končuje ter zaostrovanje konkurence. Slednje se odraža predvsem v ponudbi novih produktov, predvsem namenjenih prebivalstvu. 

Namen omenjenih makro stres testov pa je oceniti občutljivost bank na izbrane šoke faktorjev tveganja. Rezultati so pokazali, da so banke izpostavljene predvsem tveganju zvišanja obrestnih mer in znižanja obrestne marže zaradi podražitve zadolževanja pri tujih bankah.Nobeden od simuliranih šokov pa ne ogroža solventnosti bank.

3. Svet Banke Slovenije se je tudi seznanil z informacijo o integralnih medinstitucionalnih testiranjih IT podpore za uvedbo evra. Iz predloženih poročil posameznih institucij izhaja, da so v oktobru izvedeni testi prilagojenosti IT infrastrukture in delovanja druge opreme, ki podpira nemoten prehod na evro pri poslovanju različnih uporabnikov s sistemskimi institucijami, pokazali ustrezno pripravljenost.

4. Svet Banke Slovenije je Dušanu Grlici izdal dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave Hranilnice in posojilnice Vipava d.d.