Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 13.09.2006

13.09.2006 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji seji je med drugim sprejel odločitev, da bo v tečajni listi Banke Slovenije, objavljeni na dan 29.12.2006 in veljavni od 30.12.2006 00.00 dalje, srednji tečaj za evro enak tečaju zamenjave, s čimer se odpravi razlog za sicer minimalne tečajne razlike med zaključno bilanco za leto 2006 in otvoritveno bilanco za leto 2007. Svet Banke Slovenije je s 1.12.2006 ukinil tudi devizni blagajniški maksimum, ki ga sicer predpisuje sklep o pogojih in načinu, pod katerimi smejo rezidenti pri poslovanju z nerezidenti sprejeti in opraviti plačilo v tuji gotovini. Pravne osebe bodo tako lahko z dotacijami svojih deviznih blagajn zagotovile zadostno količino gotovine v evrih, ki jo potrebujejo za nemoten začetek poslovanja v prvih dneh novega leta. 

Svet Banke Slovenije je ukinil sklep o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so za opravljanje poslov predhodno dobile soglasje Banke Slovenije in obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih. Ukinitev omenjenega sklepa je bila predvidena že v načrtu aktivnosti za prevzem evra. Z uvedbo evra se bo namreč ukinil tudi 18. člen zakona o deviznem poslovanju, ki prepoveduje plačevanje med rezidenti v tujih plačilnih sredstvih, kar pomeni dokončno sprostitev deviznega trga. 

Svet Banke Slovenije je izdal tudi dve dovoljenji za opravljanje funkcije člana uprave, in sicer je g. André-Marc Prudent-Toccanier dobil dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave v SKB banki d.d. in g. Bojan Mandič za opravljanje funkcije člana uprave Hranilnice Lon d.d. 

Svet Banke Slovenije je izdal Banki Sparkasse d.d. dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve: posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic za zavarovanje za primer smrti, mešano življenjsko zavarovanje, rentno zavarovanje, življenjsko zavarovanje, vezano na enote investicijskih skladov, in premoženjska zavarovanja po 8. in 9. točki drugega odstavka 2. člena zakona o zavarovalništvu.