Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.06.2006

21.06.2006 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim obravnaval informacijo o aktivnostih za uvedbo evra v bankah, ki je zajela pregled organizacije priprav za uvedbo evra, prilagoditev informacijske podpore, prilagajanja pravnih aktov, obveščanja komitentov ter oceno tveganj. Informacija je potrdila, da banke in hranilnice zagotavljajo ustrezno vodenje in nadzor projekta uvedbe evra. Priprave na uvedbo evra v bankah so trenutno osredotočene na zaključevanje prilagoditev informacijske podpore. 

Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil tudi z informacijo o visoki rasti posojil v švicarskih frankih. Obseg vseh posojil nebančnemu sektorju v švicarskih frankih je konec aprila letos znašal 132,1 milijarde tolarjev, pri čemer se je v strukturi posojilojemalcev glede na enako obdobje lani za 17 odstotnih točk povečal delež gospodinjstvom, na 57 odstotkov. Volatilnost tečaja švicarskega franka v tolarjih je precej večja od volatilnosti tečaja evra v tolarjih, s čimer je večja tudi izpostavljenost tečajnemu tveganju v primeru najetja posojila v švicarskih frankih. Zato je bila danes sprejeta odločitev, da naj banke komitente pred najetji posojil, ki niso v evrih oziroma tolarjih, seznanijo s tečajnimi in obrestnimi tveganji, ki jih prevzemajo s posojilom.