Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 06.04.2006

06.04.2006 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije ocenjuje, da je izpolnjevanje konvergenčnih meril vzdržno, saj se ohranjajo osnovna makroekonomska ravnovesja. Po predhodnih podatkih se je javnofinančni primanjkljaj, merjen po metodologiji ESA95, glede na predhodno leto znižal za 0,5 odstotne točke, na 1,8% BDP. Še naprej ostaja vzdržen tudi saldo menjave s tujino. Primanjkljaj tekočega računa je lani znašal 1,1% BDP in je bil manjši od pričakovanega. Rast cen življenjskih potrebščin se še naprej umirja, kljub relativno visoki mesečni stopnji inflacije v marcu, ki je sezonske narave.

Svet Banke Slovenije je na seji 6. aprila 2006 ohranil ključne obrestne mere Banke Slovenije nespremenjene. Na podlagi analize gospodarskih gibanj Svet banke Slovenije ocenjuje, da je denarna politika ustrezna. Raven obrestnih mer je skladna z doseganjem stabilnega nominalnega tečaja tolarja do evra, hkrati pa so tekoča gibanja inflacije in inflacijska pričakovanja skladna s ciljem srednjeročne stabilnosti cen. Marčevska dvanajst mesečna povprečna medletna stopnja rasti harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin znaša 2,3% in je za 0,3 odstotne točke nižja od februarske referenčne vrednosti konvergenčnega merila stabilnosti cen. Svet Banke Slovenije ocenjuje, da bo Slovenija tudi v prihodnje izpolnjevala kriterij stabilnosti cen za uvedbo evra. 

V mednarodnem okolju so napovedi letošnje gospodarske rasti evroobmočja in ZDA povišane. ECB je zvišala napoved rasti za evroobmočje na 2,1%. Zvišanje napovedi gospodarske rasti evro območja je predvsem posledica izboljšanih napovedi rasti investicij, ki naj bi rasle zaradi ugodnih pogojev financiranja, visokih dobičkov podjetij in ugodnih napovedi povpraševanja iz tujine. Vzrok za navzgor popravljeno gospodarsko rast v ZDA je nekoliko višja ocena rasti v zadnjem četrtletju lani, ki je predvsem posledica visoke rasti investicij. Cena nafte je sicer ustaljena, a ostaja na visoki ravni - v sredini marca nekaj več kot 60 USD za sod. Že od konca lanskega leta hitro naraščajo cene ostalih surovin. Inflacija se je februarja v evro območju in v ZDA sicer nekoliko znižala zaradi nižjih cen nafte, a ostaja relativno visoka, 2,3% v evro območju in 3,6% v ZDA. ECB je zaradi visokih cen nafte in ostalih surovin ter povišanj napovedi gospodarske rasti nekoliko povišala napoved inflacije za letos na 1.9 % do 2.5 %. Zaradi spremenjenih napovedi inflacije finančni trgi pričakujejo nadaljevanje povišanja obrestnih mer ECB. Tudi ameriški sistem centralnih bank FED je skladno s pričakovanji marca ponovno zvišal obrestno mero. 

V Sloveniji so gospodarska gibanja še naprej ugodna. V zadnjem četrtletju lani se je realni BDP povečal za 3,7% medletno, celoletna gospodarska rast za 2005 pa je ocenjena na 3,9%. K rasti je največ prispevala menjava s tujino, medtem ko sta bili rast zasebne potrošnje in rast potrošnje države nižji od rasti BDP. Rast bruto investicij je bila negativna predvsem zaradi zmanjšanja zalog, kljub temu pa zadnji podatki in pričakovanja o investicijah v podjetjih nakazujejo na močno izboljšanje trenda investicij v osnovna sredstva. Rast industrijske proizvodnje ostaja v začetku leta na visoki ravni. Vrednost opravljenih del v gradbeništvu se je januarja sicer zmanjšala, ne glede na to pa pričakovanja za leto 2006 ostajajo ugodna. Manj ugodni so nekateri podatki o gibanjih na trgu dela, saj se je stopnja registrirane brezposelnosti januarja povečala na 10,5%. Porast v anketni stopnji brezposelnosti iz 6,3% na 7,2% v ugodnih gospodarskih pogojih lahko kaže na strukturne probleme na trgu dela.