Sestanek z nadzornim svetom Združenja bank Slovenije

23.03.2006 / Sporočilo za javnost

Guverner Banke Slovenije Mitja Gaspari je na današnjem sestanku predstavnike nadzornega sveta Združenja bank Slovenije seznanil s predvidenimi časovnimi roki ukrepov monetarne politike, ki so potrebni zaradi prilagajanja evroobmočju. Zaradi prehoda na nov sistem zavarovanj je bila potrebna sprememba sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Omenjene spremembe je Svet Banke Slovenije sprejel na zadnji seji, spremembe pa bodo začele veljati s prvim aprilom 2006.

Na današnjem sestanku sta guverner BS Mitja Gaspari in viceguverner, zadolžen za področje plačilnega prometa, Darko Bohnec, bankam predstavila tudi zahteve Banke Slovenije glede vodenja tarifne politike. Banke morajo zagotoviti večjo preglednost tarifne politike, ki jo določata tako zakon o plačilnem prometu kot tudi predlog prihodnje evropske direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu. V tem kontekstu je potrebna večja preglednost in dostopnost podatkov o cenah posameznih plačilnih storitev, na podlagi katerih bodo potrošniki lahko izbirali med različnimi ponudniki glede na ceno ter kvaliteto določenih storitev. Banke, v kolikor tega še niso storile, morajo objaviti pregleden in stranki razumljiv prikaz cen svojih storitev za vse vrste komitentov za vsa plačila po vseh tržnih poteh na vidnem mestu v svojih poslovalnicah in tudi na svojih spletnih straneh. Priporočeno je, da banke komitente o tem obvestijo v rednih izpiskih. Ceniki morajo biti popolni, pregledni, vidni in imeti pojasnjeno, plačilo katerih storitev je že zajeto v storitvi vodenja transakcijskega računa. Združenje bank Slovenije ali pa Banka Slovenije bosta pripravila standardiziran način prikaza, tako da bo potrošnikom zgoraj navedena primerjava mogoča na enostaven način in tudi zbrana na enem mestu.