Revizija podatkov plačilne bilance od 2002 do 2004

16.09.2005 / Sporočilo za javnost

Revizijska politika plačilno - bilančne statistike se izvaja v skladu s priporočili Evropske centralne banke (ECB). Podatki se lahko spremenijo praviloma le za največ dve leti pred revidiranim letom. Spremembe podatkov plačilne bilance kot posledica revidiranja preteklih izkazovanj praviloma obsegajo: metodološke spremembe oz. dopolnitve metodologije ter običajno osveževanje virov. 

Letne časovne serije so dostopne na internetni strani: Plačilne bilance Slovenije v EUR

A. Metodološki spremembi oz. dopolnitvi

 • Natečene obresti
  V plačilni bilanci Slovenije so se do letošnje revizije, obresti vključevale po načelu plačila. Zaradi usklajevanja metodologije z mednarodnimi priporočili (Balance of Payments Manual 5th Edition) se od leta 2002 dalje spremlja obresti od posojil po obračunskem načelu (natečene obresti). V plačilno bilanco vključimo natečene obresti na tekočem računu med dohodke, na finančnem računu pa natečene obresti povečujejo vrednost zadevnega finančnega instrumenta.
 • C.i.f./f.o.b. koeficient
  Koeficient prilagoditve vrednosti uvoza popravlja (zmanjšuje) vrednost uvoza blaga (podatki Statističnega urada - pariteta c.i.f.) za vrednost transportnih stroškov in stroškov zavarovanja med mejo izvoznika in mejo uvoznika na vrednost po pariteti f.o.b (zahteva plačilne bilance). Posledično je mogoča neposredna primerjava z vrednostjo izvoza ter ni dvojnega zajetja omenjenih storitev. Koeficient je izračunan tretjič, pred tem v letu 1994 in v letu 1999. Izračuni temeljijo na bazi podatkov carinskih deklaracij, pri tem so upoštevani dejavniki, ki vplivajo na velikost koeficienta. To so predvsem: vrsta prevoznega sredstva, vrsta blaga ter država uvoza. Nov koeficient je vključen v metodologijo od leta 2004 dalje kot 5- letno povprečje. V letu 2004 je koeficient 1,0306, pred tem pa je bil 1,0393. Rezultate izračuna koeficienta so dodatno potrdili rezultati ankete, izvedene v mesecu juliju in avgustu na reprezentativnem vzorcu podjetij v mednarodni trgovini.

B. Osveževanje virov

 • Reinvestirani dobički
  S poročili o neposrednih naložbah za leto 2004 so bili izmerjeni dejanski reinvestirani dobički za leto 2004. Osvežili smo tudi podatke o reinvestiranih dobičkih za leti 2002 in 2003. Zaradi velikega porasta reinvestiranih dobičkov v zadnjih letih bo vnaprejšnje vračunavanje v tekočem letu temeljilo na podlagi triletnega drsečega povprečja (prej petletno drseče povprečje).
 • Odpisi dolgov
  Na podlagi pridobljenih podatkov se je izkazalo, da odpisi dolga v letu 2004 predstavljajo v povprečju na prilivih kapitalskih transferov okoli 0,9% vrednosti uvoza blaga, medtem ko so v letu 2003 predstavljali 0,6% vrednosti uvoza blaga. Na drugi strani so odpisi dolga na odlivih predstavljali v letu 2004 v povprečju 1,9% vrednosti izvoza blaga, v letu 2003 pa več, in sicer 2,2% vrednosti izvoza blaga. Gibanja v tem pogledu so bila obojestransko ugodnejša za rezidente Republike Slovenije v letu 2004 glede na leto 2003.
 • Blagovna menjava
  Statistični urad Republike Slovenije je 11.8.2005 Banki Slovenije posredoval končne podatke o blagovni menjavi Slovenije s tujino za leto 2004.

C. Tekoča gibanja

 • Ugotovitve, ki izhajajo iz postopka revizije vplivajo na tekoče izračune plačilne bilance v letu 2005 na opisan način. Relativno razmerje izboljšave salda tekočega računa, po opravljeni reviziji in metodoloških dopolnitvah, v prvih sedmih mesecih tekočega leta glede na enako lansko obdobje ostaja nespremenjeno, le da se saldo tekočega računa plačilne bilance v primerljivih obdobjih nahaja na nekoliko nižji ravni.