Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.07.2005

14.07.2005 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji sprejel spremembe in dopolnitve podzakonskih predpisov, ki urejajo poročanje bank in hranilnic v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi, v skladu s katerimi bodo banke začele poročati s prvim januarjem 2006. Gre za spremembe in dopolnitve naslednjih sklepov: o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic, o ocenjevanju izgub kreditnega tveganja bank in hranilnic, o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila ter navodilo o prehodu na mednarodne standarde računovodskega poročanja. S tem so sprejeti vsi podzakonski predpisi Banke Slovenije, ki urejajo prehod bank na mednarodne standarde računovodskega poročanja s prvim januarjem 2006.
  2. Svet Banke Slovenije je spremenil tudi sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Spremembe ukinjajo obvezen vpis deviznih blagajniških zapisov pri zagotavljanju likvidnosti. Ukinjajo možnost upoštevanja tolarskih kreditov bonitete A z ročnostjo nad sto osemdeset dni pri izpolnjevanju količnikov likvidnosti in vzpostavljajo tehtanje vpoglednih vlog gospodinjstev in gospodarstva v prvem razredu z utežjo 85 odstotkov, v drugem razredu pa z utežjo 60 odstotkov. Sklep bo začel veljati po objavi v Uradnem listu, uporabljal pa se bo od prvega januarja 2006 dalje. Banke, ki želijo, lahko začnejo poslovati po novem režimu že prej.
  3. Svet Banke Slovenije je podelil Zoranu Nemcu dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Raiffeisen Krekove banke d.d.