Sporočilo za javnost s 306. seje Sveta Banke Slovenije z dne 24.02.2005

24.02.2005 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji 306. seji med drugim sprejel Minimalne standarde za dejavnost trgovanja v bankah ter druge storitve, povezane z njimi. Standardi bodo začeli veljati s prvim januarjem prihodnjega leta in bodo nadomestili Priporočila za opravljanje poslov trgovanja v bankah, izdana leta 1997. Banke bodo morale omenjene minimalne standarde vgraditi v poslovne procese, njihov namen pa je predvsem razmejiti odgovornost v procesu poslovanja z vrednostnimi papirji, predvsem razmejitev odgovornosti med službo trgovanja in zaledno službo. Poleg usmeritev postopkov za upravljanje s tveganji, standardi določajo tudi obveznosti uprav bank, nadzornih svetov in služb notranjega revidiranja. V dokumentu so postavljeni tudi standardi za uvajanje novih produktov pri pristopu na nove trge.

Odstopanje in neupoštevanje minimalnih standardov bo Banka Slovenije obravnavala v postopkih nadzora kot kršitev ustreznih ukrepov za obvladovanje tveganj, ki jih določa zakon o bančništvu. Hkrati bodo tudi izhodišče za ocenjevanje obstoječih procesov v bankah in tudi pri licenciranju bank za presojo ustreznosti načrtovanih procesov. Standardi uvajajo načela, po katerih naj banke postavijo sistem notranjih kontrol in obvladovanja tveganj na področju trgovanja z vrednostnimi papirji.