Sporočilo za javnost s 305. seje Sveta Banke Slovenije z dne 11.02.2005

11.02.2005 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji 305. seji pri obravnavi denarne in tečajne politike v sklepu o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati znižal obveznost bank pri naložbah v blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju s 35 na 30 odstotkov bilančnih obveznosti v devizah z zapadlostjo od 0 do 180 dni.

Občutno znižanje januarske inflacijske stopnje odraža že dalj časa prisoten vztrajen trend upadanja inflacije, delovali pa so tudi nekateri nadpovprečno močni sezonski dejavniki, torej ponovno znižanje cen avtomobilov in predvsem močno znižanje cen obleke in obutve zaradi zgodnejšega začetka zimskih razprodaj. Druga znižanja in zvišanja so bila v okviru pričakovanj. Metodološke spremembe ob prehodu v novo leto niso imele posebnega vpliva. Zaradi navedenega je verjetno, da bodo stopnje v naslednjih mesecih spet nekoliko porasle. Če ne bo večjih presenečenj v zvezi s cenami nafte ali z domačimi cenovnimi politikami, lahko pričakujemo ponovno in tedaj trajnejše znižanje inflacije proti koncu prvega polletja 2005.

Ob okrepljeni gospodarski aktivnosti se ohranja živahno kreditiranje podjetij in gospodinjstev. Visoka rast kreditiranja v letu 2004 se pretežno navezuje na procese realne konvergence in finančnega poglabljanja. Te procese spremlja tudi okrepljena naložbena aktivnost. Njihov skupni rezultat je počasna rast širokega denarja, ob hkratnem spreminjanju likvidnosti denarnih agregatov.

Kljub presežni ponudbi deviz na deviznem trgu je povprečni tečaj evra ostal v decembru glede na november nespremenjen. Znašal je 239,8 SIT za EUR in je od centralnega tečaja odstopal za 0,05%. V januarju je bilo to odstopanje okoli 0,03 odstotka nad centralnim tečajem.

2. Svet Banke Slovenije je v skladu z decembra lani sprejeto spremembo zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) sprejel sklep, s katerim je določil poslovno leto, za katero bodo morale banke in hranilnice prvič sestaviti računovodske izkaze v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. V skladu z današnjo odločitvijo Sveta Banke Slovenije bodo morale banke in hranilnice prvič sestaviti računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2006. Prehod na uporabo mednarodnih računovodskih standardov prinaša spremembe na področju računovodenja, prehod pa bi lahko imel tudi enkraten vpliv na poslovne rezultate bank. Svet Banke Slovenije meni, da je začetek uvajanja mednarodnih računovodskih standardov z začetkom prihodnjega leta primernejši, kot bi bila uvedba v letu 2007, ko bo tudi leto načrtovanega prevzema evra in uvajanja baselskih standardov. Poleg tega naj bi bili po napovedih Slovenskega inštituta za revizijo novi slovenski računovodski standardi, ki bodo usklajeni z mednarodnimi standardi, uveljavljeni prav tako z začetkom leta 2006.

3. Člani Sveta so se v razpravi o prilagoditvah delovanja v evroobmočju seznanili z informacijo o aktivnostih za vzpostavitev novega poročanja podatkov denarne in bančne statistike Banki Slovenije v skladu z uredbo Evropske centralne banke. Novo poročanje bank pomeni izpolnitev zahtev Evropske centralne banke, ki določa usklajenost bilanc stanj.

Seznanili so se tudi z vključevanjem Banke Slovenije in bank v sistem bruto poravnav v realnem času v območju evra - TARGET. Banka Slovenije že od oktobra lani bankam, ki so se odločile za ta način, zagotavlja možnost posredovanja oziroma prejemanja plačil majhnih vrednosti v oziroma iz sistema STEP 2 ter zagotavlja poravnavo pozicij bank preko sistema TARGET. Za velika plačila jim ponuja možnost poravnav v tem sistemu s pomočjo oddaljenega dostopa, kar pomeni tudi prvi korak k vključitvi v sistem TARGET. Informacije o vključevanju bank v omenjeni sistem z oddaljenim pristopom so na razpolago na spletni strani Banke Slovenije.