Sporočilo za javnost z 299. seje Sveta Banke Slovenije z dne 04.11.2004

04.11.2004 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je spremenil tudi sklep o poročanju za namene statistike finančnih računov. S spremembo je za poročanje nefinančnih družb (sektor S.11) uvedel prag 200 milijonov tolarjev bilančne vsote, ki omogoča zadovoljivo zajetje potrebnih podatkov.

2. Svet Banke Slovenije je sprejel tudi publikacijo o neposrednih naložbah v letih 1994 –2003. V tujino investirata v obliki neposrednih naložb le dva odstotka slovenskih podjetij, neposredne naložbe tujcev v Sloveniji pa so v petih odstotkih slovenskih podjetij. Konec lanskega leta so imela podjetja s tujimi neposrednimi naložbami 18,5 odstotkov kapitala in 12,6 odstotkov zaposlenih v celotnem podjetniškem prostoru. Podjetja s tujimi neposrednimi naložbami zavzemajo po vrednosti v celotnem izvozu in uvozu blaga tretjino vseh poslov. Največji delež tujih neposrednih naložb v Slovenijo prihaja iz držav, članic Evropske unije, in Švice, slovenski investitorji pa se večinoma odločajo za naložbe v države bivše Jugoslavije. Delež držav naložbenic iz Evropske unije je konec leta 2003 znašal 68,5 odstotkov vrednosti vseh tujih neposrednih naložb v Sloveniji. Švica je zaradi večje naložbe v dejavnosti kemikalij in kemičnih izdelkov v letu 2002 in lastninskega preoblikovanja te naložbe v letu 2003 imela 1.106,1 milijonov evrov neposrednih naložb in je postala druga najpomembnejša država investitorica (takoj za Avstrijo) z 21,8 odstotnim deležem vseh tujih neposrednih naložb v Sloveniji. Avstrija ostaja v vseh letih, ki jih zajema poročilo, najpomembnejša investitorica, in sicer s slabo četrtino vseh tujih naložb (1.175,5 milijona evrov). Na tretjem mestu je Nemčija z 395,6 milijona evrov oziroma z 7,8-odstotnim deležem, sledi ji Francija s 7,5-odstotnim deležem. Struktura vseh tujih naložb v Sloveniji po dejavnostih je bila konec leta 2003 naslednja: 25,8 odstotkov v dejavnosti posredništva in trgovine na debelo brez motornih vozil, sledita finančno posredništvo (15,4%) ter druge poslovne dejavnosti (10,2%). Po statističnih regijah pa jih je bilo konec lanskega leta največ (61,2 %) v Osrednji slovenski regiji.

Neposredne naložbe slovenskih podjetij v tujini so konec leta 2003 znašale 1.848,9 milijona evrov, od tega jih je bilo v skupnem številu naložb 45,6% v novo ustanovljene (greenfield) gospodarske družbe, ki so predstavljale 33,5 odstotkov vrednosti investiranega lastniškega kapitala v tujini. Največ neposrednih naložb v tujini so imele slovenske družbe konec lanskega leta na Hrvaškem (609,8 milijona evrov), kljub naraščajoči vrednosti neposrednih naložb na Hrvaškem, pa se njihov delež v celotnih neposrednih naložbah slovenskih podjetij v tujini zmanjšuje in je v letu 2003 znašal 33 odstotkov. Druga najpomembnejša država gostiteljica je Bosna in Hercegovina z 11,2-odstotnim deležem, sledi Srbija in Črna gora- V državah članicah pa je največ slovenskih neposrednih naložb na Nizozemskem. Neposredne naložbe slovenskih podjetij v tujini po dejavnostih so bile konec lanskega leta v predelovalnih dejavnostih (58,5%), sledijo proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov (18,3%), proizvodnja strojev in naprav (6,8%), proizvodnja hrane in pijače (6,1%). Podatki kažejo, da se v zadnjih treh letih slovenske neposredne naložbe v tujino iz izrazito proizvodno umerjenih usmerjajo tudi v storitvene dejavnosti.