Sporočilo za javnost z 296. seje Sveta Banke Slovenije z dne 15.09.2004

15.09.2004 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji 296. seji s spremembo sklepa o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic spremenil način vrednotenja lastnih delnic. Te se pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti po novem vrednotijo po nabavni vrednosti.
  2. Svet Banke Slovenije je sprejel tudi sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov. Poleg podatkov o imetniku in drugih podatkih transakcijskega računa mora register vsebovati tudi podatek o vzpostavljeni evidenci o neizvršenih sklepih o izvršbi ali prisilni izterjavi. Register o transakcijskih računih fizičnih oseb bo dostopen na spletni strani Banki Slovenije od 1. oktobra 2004 dalje.
  3. Svet Banke Slovenije je sprejel tudi sklep o odpiranju transakcijskih računov s posebnim statusom. Gre torej za odprtje računov, ko imetniki transakcijskih računov odpirajo račune v svojem imenu, za račun tretjih oseb. Dobroimetje na takšnem transakcijskem računu se obravnava kot skupna terjatev posameznih upravičencev in ne kot terjatev imetnika transakcijskega računa.
  4. Svet Banke Slovenije je spremenil sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati, tako da je omejil bonitete, ki izhajajo iz začasnega odkupa deviz od poslovnih bank največ do povprečnega zneska začasno prodanih deviz Banki Slovenije v mesecu avgustu 2004.
  5. Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi vlogo za izdajo licence za člana uprave Nove Kreditne Banke Maribor Darku Tisaju. Kandidat izpolnjuje vse pogoje za člana uprave, razen predpisanih potrebnih delovnih izkušenj. Z izpolnitvijo tega pogoja, bo izdana licenca Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave.