Sporočilo za javnost z 294. seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.07.2004

22.07.2004 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije ugotavlja, da se po vstopu Slovenije v ERM2 tečaj evra giblje blizu njegove paritetne vrednosti in odraža pričakovane spremembe, povezane z značilnostmi mehanizma ERM2.

Svet Banke Slovenije je na 294. seji med drugim spremenil sklep o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Ker spremembe zakona o bančništvu omogočajo hranilnicam opravljanje poslov v tujih valutah, je potrebna prilagoditev omenjenega sklepa. Hranilnice do sprememb zakona o bančništvu poslov s tujimi valutami niso opravljale, zato je zanje veljal poseben sklep o tolarski likvidnostni lestvici in jim je predpisoval nižji količnik likvidnosti. Spremembe zakona o bančništvu so razliko med bankami in hranilnicami odpravile, zato je potrebna izenačitev pogojev pri zagotavljanju likvidnosti. Poleg tega se z dopolnitvijo sklepa razširja tudi krog vrednostnih papirjev za vključitev v prvi razred na vrednostne papirje, ki imajo jamstvo oziroma drugo obliko državnega zavarovanja. Do zdaj so bili v prvi razred lestvice za zagotavljanje likvidnosti vključeni samo dolžniški vrednostni papirji, ki jih je izdala Republika Slovenija.

Svet Banke Slovenije je na današnji seji spremenil tudi sklep, ki bankam in hranilnicam določa pogoje za opravljanje bančnih oziroma drugih finančnih storitev in potrebno dokumentacijo, s pomočjo katere Banka Slovenije ugotavlja sposobnost opravljanja tovrstnih storitev v okviru pridobljenega dovoljenja. Spremembe sklepa podrobneje določajo pogoje, ki jih morajo izpolniti banke in hranilnice pred začetkom trženja novih finančnih storitev. Banka oziroma hranilnica mora o namenu uvajanja nove storitve oziroma produkta pisno obvestiti Banko Slovenije s podrobnim načrtom, s katerim predstavi, na kakšen način obvladuje tveganja. Uprava banke oziroma hranilnice mora imeti pred uvedbo novega produkta potrjene vse notranje predpise, zagotovljeno ustrezno tehnično opremljenost, primerno število zaposlenih z zahtevanimi znanji, postavljene mehanizme za nadzor in obvladovanje tveganj. Po uspešnem poskusnem obdobju mora uprava banke oziroma hranilnice sprejeti sklep o izpolnjevanju pogojev in o tem obvesti Banko Slovenije štirinajst dni pred začetkom trženja posamezne vrste produkta.

Člani Sveta Banke Slovenije so se seznanili tudi s prenovljenim sistemom poročanja o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov. Prenovljeno poročanje je v skladu s pravili Evropske centralne banke in omogoča natančnejši nadzor nad spremljanjem novih, sodobnih brezgotovinskih instrumentov in poti, kakor tudi pojava elektronskega denarja.

Svet Banke Slovenije je obravnaval tudi dogovor o sodelovanju na področju makroekonomskih in finančnih statistik , ki jih urejajo predpisi Evropske unije, med Banko Slovenije, Ministrstvom za finance in Statističnim uradom RS.