Sporočilo za javnost z 290. seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.05.2004

20.05.2004 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 290. seji med drugim odpravil dodatne pogoje opravljanja plačilnega prometa s tujino, sicer določene s sklepom o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, saj zakon o plačilnem prometu in ostali predpisi v celoti in enotno urejajo tudi plačilni promet s tujino. Zaradi spremembe omenjenega sklepa je bil dopolnjen sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino, v katerega se dodaja obveza upravičenca plačila - rezidenta, da v roku treh delovnih dni od prejema plačila banki sporoči pravilne podatke za statistiko.

Svet Banke Slovenije je na današnji seji tudi spremenil sklep o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti. Sprememba dovoljuje Slovenski izvozni družbi, da lahko skladno s svojo poslovno politiko odobri rezidentom kredit v tujem denarju za financiranje priprave za izvoz, brez zahteve, da morajo biti ta sredstva uporabljena za plačilo v tujino, kot je bilo v dosedanjem sklepu.

Svet Banke Slovenije je sprejel tudi sklep o poročanju efektivnih obrestnih mer bank in hranilnic v skladu z zakonom o potrošniških kreditih in sklep o poročanju podružnic bank držav članic. Gre za poročanja, ki jih uvaja spremenjen zakon o potrošniških kreditih. V skladu s tem zakonom mora BS dvakrat na leto za določene ročnosti in zneske kreditov objaviti povprečne efektivne obrestne mere, ki jih uporabljajo banke v skladu z zakonom o bančništvu. Obveznost poročanja je razširjena tudi na podružnice bank držav članic EU, ki bodo na območju Slovenije dajale potrošniške kredite, zato se ustrezno dopolnjuje tudi sklep o poročanju podružnic bank držav članic EU. Če bo imela podružnica banke države članice na območju Slovenije kreditne posrednike, bo morala o njih poročati enako kot domače banke.

Člani Sveta so sprejeli sklep o dodatnem kovanju zlatnikov in srebrnikov, izdanih ob tisoči obletnici prve pisne omembe Bleda. Banka Slovenije je zaradi večjega zanimanja javnosti na predlog komisije za priložnostne kovance predlagala ministrstvu za finance dodatno kovanje 500 zlatnikov z nominalno vrednostjo 25.000 tolarjev in 1000 srebrnikov z nominalno vrednostjo 5000 tolarjev. Priložnostni kovanci bodo v prodaji od 7. junija 2004 dalje.