Sporočilo za javnost z 276. seje Sveta Banke Slovenije z dne 02.10.2003

02.10.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 276. redni seji 2.10.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Svet banke Slovenije je ocenil gospodarska in denarna gibanja in ugotovil, da sta letošnje koordinirano delovanje Banke Slovenije in Vlade Republike Slovenije pospešili upad inflacijskih pričakovanj, kar se odraža tudi v nižjih stopnjah inflacije. Septembrski podatki kažejo, da je ob letni inflacijski stopnji 5,0% močno upadla tudi osnovna inflacija (tekoča inflacija zmanjšana za energente, sezonske prehrambene artikle in učinke davčnih sprememb), ki odraža vpliv povpraševanja na cene. V septembru je na medletni ravni dosegla 4,1%. Svet Banke Slovenije je ocenil, da to omogoča znižanje obrestnih mer Banke Slovenije za 0,25 odstotne točke, in sicer:
  • za lombardno posojilo z 8,25% na 8%,
  • za začasen odkup blagajniških zapisov v tujem denarju s 7,25% na 7%,
  • za 60-dnevne tolarske blagajniške zapise s 6,50% na 6,25%
  • in za 270- dnevne tolarske blagajniške zapise s 7,50% na 7,25% letno.

Pri odločanju o obsegu sprememb obrestnih mer je upošteval potrebo po ohranjanju realnih obrestnih mer na ravni, primerni trenutni situaciji. Nove obrestne mere veljajo od vključno 3. oktobra 2003.

2. Zaradi sterilizacije iz naslova zapadlosti blagajniških zapisov, ki so jih banke vpisovale v obdobju kapitalskih pritokov v zadnjih mesecih lanskega leta, je sprejel sklep, da se bankam posreduje posebno ponudbo za blagajniške zapise za 270 dni. Ponudba bo odprta, obrestna mera pa bo enaka vsakokratni izklicni obrestni meri na rednih licitacijah blagajniških zapisov za 270 dni. Banka Slovenije bo blagajniške zapise izdala prek petih serij. Blagajniške zapise po posebni ponudbi bodo lahko vpisovale samo banke, podpisnice pogodbe o sodelovanju na trgu tujega denarja, ki so vzdrževale minimalno stanje swapa v preteklih treh mesecih.

3. Seznanil se je z načrtom aktivnosti Banke Slovenije za njeno vključevanje v Evropski sistem centralnih bank in Evrosistem. Načrt je skladen z akcijskim načrtom, ki ga je za države pristopnice pripravila Evropska centralna banka. Podrobno opredeljuje posamezne potrebne aktivnosti in njihove nosilce v BS, ter roke za njihovo uresničevanje. Posebno koordinacijsko telo BS na vodstveni ravni uresničevanje in z njim povezano problematiko nadzira dvakrat mesečno.

4. Sprejel je Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v obtok. Skladno s sklepom bo BS preko depotnih bank dala v obtok bankovec 13. oktobra. Njegove glavne značilnosti so: datum izdaje 15. januar 2003, podpis guvernerja Mitje Gasparija in nova, dodatna svetleča zaščita na hrbtni strani bankovca z vidno oznako "SIT" (v zgornjem delu krizanteme). Vsi predhodno izdani bankovci za 10.000 SIT ostanejo še naprej neomejeno zakonito plačilno sredstvo.