Sporočilo za javnost z 273. seje Sveta Banke Slovenije z dne 22.07.2003

23.07.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije (SBS) je na svoji 273. redni seji 22.7.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Obravnaval delno poročilo o neposrednem pregledu bank v zvezi z uvajanjem transakcijskih računov za fizične osebe, ki ga je opravila po izteku zakonskega roka za njihovo uvedbo, to je 30.6.2003.

Svet BS je glede ugotovil, da je proces uvedbe transakcijskih računov v bankah, gledano generalno, uspel. Število transakcijskih računov občanov, vpisanih v register teh računov, predstavlja 92 % od števila strank pri bankah. Pri posameznih doslej pregledanih bankah se razlika nanaša predvsem na tiste račune, ki so pripravljeni za uporabo, a jih zaradi pomanjkanja podatkov (predvsem davčne številke) oziroma drugih razlogov neoperativnosti ni bilo mogoče vnesti v register.

Ob tem je Svet BS ugotovil, da je v nekaterih bankah prišlo do manjših ali večjih pomanjkljivosti v postopkih in procedurah. Težave, ki so nastale v največji banki, so tehnične narave in kot take ne povzročajo nestabilnosti bančnega sistema, in tudi nikakor ne ogrožajo premoženja komitentov banke, niti kvalitete banke same.

V skladu z zakonom o plačilnem prometu, sprejetem v aprilu 2002, so morale banke do 30.6.2003 uskladiti pogoje in način opravljanja plačilnih storitev za fizične osebe s pogoji in načinom, ki je bil z zaključkom reforme plačilnih sistemov uveljavljen za pravne osebe. Po podatkih iz predhodne ankete je večina bank ob preoblikovanju računov občanov izvedla še bolj ali manj zahtevno (odvisno od zatečenega stanja informacijske podpore in raznolikosti možnih uporab računa) prilagoditev informacijske podpore za poslovanje banke, poleg tega pa še čiščenje starih neaktivnih oziroma več računov pri posameznih komitentih.

Banka Slovenije v okviru opravljenih neposrednih pregledov ugotovila določene nepravilnosti pri izvajanju in obvladovanju procesa prenove informacijske podpore za poslovanje največje banke. Skladno s sklepom Sveta BS bo BS banki izdala odredbo o odpravi kršitev vseh pomanjkljivosti, ter od Nadzornega sveta zahtevala obravnavo in odločanje o morebitnih ukrepih, skladnih z razsežnostjo problema. BS bo od banke predvsem zahtevala absolutno zaščito pogodbenih partnerjev - komitentov, tudi na stroške oz. v škodo banke same. Banka je dolžna opredeliti škodo, ki je v času nedelovanja sistema nastala za komitente, opraviti konsolidacijo sistema z opredelitvijo rokov, postopkov, odgovornih oseb in poročanja. Banka Slovenije od banke zahteva takojšnjo krizno organiziranost vodstva in relevantnih služb. V kolikor ukrepi ne bodo izvršeni v naloženih rokih, bo Banka Slovenije sprejela nadaljnje ukrepe.

Banka Slovenije meni, da se problematika, nastala ob prehodu na transakcijske račune, umirja. V naslednjem obdobju bo opravila neposredne preglede še v preostalih bankah in do konca avgusta pripravila poročilo o tem. Finančni in denarni sistem v Sloveniji deluje nemoteno.

2. Sprejel je Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja v letu 2002 in v prvi polovici leta 2003. Poročilo BS skladno z zakonom posreduje Državnemu zboru. Na spletni strani BS bo poročilo objavljeno v celoti.

3. Pošti Slovenije d.o.o., Maribor je izdal dovoljenje za opravljanje posameznih opravil pri izvajanju plačilnih storitev.