Sporočilo za javnost z 267. seje Sveta Banke Slovenije z dne 08.04.2003

08.04.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 267. redni seji 8.4.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino. Spremembe in dopolnitve predstavljajo del procesa implementacije določil evropske direktive 97/5/ES o čezmejnih nakazilih. Ker veljavni Zakon o plačilnem prometu s tujino trenutno ne ureja tega področja v celoti (n.pr. malih plačil), to v prehodnem obdobju in do ustrezne spremembe zakona ureja sprejeti sklep. V celoti naj bi bila ureditev omenjene evropske direktive prenesena v slovensko pravno ureditev s spremembami Zakona o plačilnem prometu. Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.

2. Sprejel je Navodilo o vnovčevanju menic pri bankah. Zakon o menici iz leta 1946 (Uradni list FLRJ 104/46) še vedno ureja razmerja med meničnimi upniki in dolžniki, in določa pravila v zvezi z meničnimi opravili (izdaja, akcept, aval, indosament, protest). Do uveljavitve Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS 30/02 in 15/03) je menice na podlagi 20.člena Zakona o agenciji za plačilni promet vnovčevala Agencija. Ker posamezne banke ravnajo različno pri vnovčevanju menic, se je pokazala potreba po poenotenju postopkov. BS skladno s 6. členom navedenega zakona lahko predpiše enotno izvajanje plačilnega prometa. Po predhodnem strokovnem usklajevanju z bankami s sklepom predpisuje enotni način in postopek vnovčevanja menic pri bankah. Navodilo začne veljati 15.dan po objavi v Uradnem listu.

3. Soglašal je s predlaganim besedilom Navodila o načinu in postopkih in udeležencih za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov poslovnih subjektov, ki ga je na podlagi 5. odstavka 71.člena Zakona o plačilnem prometu pripravila Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Skladno z navedenim členom zakona AJPES v soglasju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance predpiše načine, postopke in udeležence za izvajanje statističnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov. Gre dejansko za statistiko o transakcijah v plačilnem prometu, ki jo je potrebno po ukinitvi Agencije za plačilni promet urediti na novo.