Sporočilo za javnost z 264. seje Sveta Banke Slovenije z dne 25.02.2003

25.02.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 264. redni seji 25.2.2003 med drugim obravnaval in sprejel naslednje sklepe:

1. Seznanil se je s tekočimi gospodarskimi in denarnimi gibanji in z informacijo o denarnem trgu. V letu 2002 je opazen predvsem napredek na medbančnem depozitnem trgu in sekundarnem trgu zakladnih menic. Tudi trg valutnih zamenjav je z vidika uravnavanja likvidnosti vedno bolj pomemben, saj predstavlja t.i. varno obliko zavarovanih poslov. Prav na tem področju pa bo potrebno vzpostaviti tudi trg repojev, ki so v evro območju splošno uporabljen instrument denarnega trga.

2. Kaerntner Sparkasse AG Celovec, Podružnici v Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 63 je izdal dovoljenje za opravljanje trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli. Podružnica tuje banke bo skladno z dovoljenjem svojim strankam nudila možnost gotovinske in brezgotovinske zamenjave tujih valut.

3. Hypo Alpe-Adria banki d.d. Ljubljana je izdal dovoljenje za opravljanje ene od drugih finančnih storitev, konkretno za trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti. Skladno z dovoljenjem bo banka svojim komitentom nudila možnost zaščite pred tečajnim tveganjem na podlagi terminskih pogodb nakupa ali prodaje deviz (forward) ali s posli valutne zamenjave (swap); komitentom bo tudi nudila storitve začasnega nakupa in prodaje vrednostnih papirjev (repo).