Sporočilo za javnost z 263. seje Sveta Banke Slovenije z dne 11.02.2003

11.02.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 263. redni seji 11.02.2003 med drugim obravnaval in sprejel finančni načrt Banke Slovenije za leto 2003, s katerim bo BS skladno z 49. členom Zakona o Banki Slovenije seznanila Državni zbor Republike Slovenije.

Finančni načrt predvideva relativno zmeren finančni rezultat oz. skromen presežek prihodkov nad odhodki. Izkazuje prihodke v višini SIT 81.322 milijonov, odhodke v višini SIT 80.116 milijonov in presežek prihodkov nad odhodki v višini SIT 1.206 milijonov. Kot v drugi polovici leta 2002 BS tudi v letu 2003 pričakuje precejšnje odhodke na račun sterilizacije finančnih pritokov iz tujine na eni strani, in doseganje relativno nizkih donosov sredstev - vlog pri tujih bankah in naložb v tuje vrednostne papirje - na drugi strani.

Presežek prihodka nad odhodki se bo delil skladno s 50. členom Zakona o Banki Slovenije. Presežek prihodkov nad odhodki po razporeditvi v posebne rezerve Banke Slovenije se v višini 25% nameni v proračun Republike Slovenije.