Sporočilo za javnost z 262. seje Sveta Banke Slovenije z dne 28.01.2003

29.01.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 262. redni seji 28.1.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je Sklep o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji.

Banka Slovenije skladno z Zakonom o deviznem poslovanju od septembra 1999 zbira poročila o poslih nerezidentov z vednostnimi papirji v Sloveniji in o poslih rezidentov z vrednostnimi papirji v tujini. S 1. februarjem 2003 poteče prehodno obdobje štirih let po uveljavitvi Evropskega sporazuma o pridružitvi, zato skladno z 78. členom prenehajo veljati določbe 27. člena Zakona o deviznem poslovanju, s čimer bo rezidentom omogočeno, da poslujejo z vrednostnimi papirji v tujini neposredno, oziroma mimo domačega pooblaščenega udeleženca. Sprejeti sklep krog obveznikov mesečnega poročanja širi in obsega naslednje: udeležence trga vrednostnih papirjev, banke, zavarovalnice, investicijske družbe, vzajemne sklade, druge institucionalne investitorje in ostale poročevalce, določene z navodili, ki poročajo o vseh poslih z vrednostnimi papirji iz 10. in 11. člena Zakona o deviznem poslovanju, rezidente, izdajatelje dolžniških vrednostnih papirjev v tujini, ki poročajo o stanjih, izdajah oz. prodajah, zapadlostih, ter tokovih obresti dolžniških vrednostnih papirjev.

2. Sprejel je Sklep o spemembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino.

Z uvedbo transakcijskih računov v več valutah, zlasti pa z javno dostopnostjo registra teh računov, odpade potreba po obvezni konverziji prilivov iz tujine v primeru, ko v plačilnem nalogu ni naveden račun upravičenca plačila. Sprejeti sklep tudi v takih primerih omogoča izplačilo priliva v originalni valuti in pomeni vsebinsko uskladitev z institutom transakcijskega računa.

Glede na prenehanje veljavnosti določb 27. člena Zakona o deviznem poslovanju preneha veljati zakonska osnova sklepa o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini, in torej med drugim tudi določba, ki ureja zagotavljanje deviznega kritja pooblaščenemu udeležencu s strani rezidenta. Sprejeti sklep določa, da rezident devizno kritje za tovrstne transakcije, in gotovino za morebitna tozadevna gotovinska plačila nerezidentom zagotovi s svojega računa ali z nakupom pri banki.

3. Sprejel je predlog sprememb in dopolnitev Zakona o bančništvu, ki ga bo Banka Slovenije posredovala predlagatelju zakona Ministrstvu za finance.

Pomembnejše dopolnitve in spremembe, ki jih Banka Slovenije predlaga predlagatelju zakona, zadevajo predvsem izpostavljenost bank do oseb v posebnem razmerju z banko, pridobitev kvalificiranega deleža banke v domači banki in domače banke v tuji finančni organizaciji in najvišji znesek zajamčene vloge v bankah in hranilnicah.