Sporočilo za javnost z 261. seje Sveta Banke Slovenije z dne 14.01.2003

14.01.2003 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 261. redni seji 14.01.2003 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Seznanil se je z načrtom sprememb obveznih rezerv in soglašal z načrtovanimi spremembami instrumenta obveznih rezerv, ki bodo začele veljati za izračun in izpolnjevanje obveznih rezerv za mesec september 2003

Do vstopa v EMU mora Banka Slovenije prilagoditi instrumente denarne politike instrumentom ECB. V septembru 2002 je Banka Slovenije izvedla prve pomembnejše prilagoditve instrumenta obveznih rezerv sistemu obveznih rezerv ECB. Z septembrom 2003 bo Banka Slovenije izvedla naslednji korak k prilagajanju obveznim rezervam ECB, in sicer:

  • Obveznikom (banke, hranilnice in hranilno kreditne službe) se ukine možnost izpolnjevanja obveznih rezerv z gotovino v blagajni. Obvezniki po novem izpolnijo obvezne rezerve tako, da imajo v obdobju izpolnjevanja v povprečju na računu pri Banki Slovenije znesek, ki je najmanj enak znesku izračunanih obveznih rezerv v tekočem obdobju izračuna. V ECB morajo imeti obvezniki v obdobju izpolnjevanja v povprečju na računu pri centralni banki najmanj znesek izračunane obveznosti za to obdobje.
  • Za tolarske obveznosti z ročnostjo do 90 dni, ki se upoštevajo v osnovi za obvezne rezerve, se stopnja obveznih rezerv zniža s 7% na 4,5%. V ECB znaša ta stopnja 2%.
  • V razred s stopnjo 0% se poleg repo poslov na podlagi kratkoročnih vrednostnih papirjev uvrstijo tudi repo posli na podlagi dolgoročnih državnih vrednostnih papirjev, vsi pa se izvajajo z namenom likvidnostnega financiranja. V ECB so vsi repo posli upoštevajo v razredu s stopnjo 0%.
  • Za vsakega izdajatelja elektronskega denarja posebej se ob izdaji dovoljenja za storitve izdajanja elektronskega denarja določi nujnost izračunavanja in izpolnjevanja obveznih rezerv ali morebitno prehodno obdobje. V ECB so obvezniki za izračunavanje in izpolnjevanje obveznih rezerv tudi kreditne institucije, ki se ukvarjajo z izdajanjem elektronskega denarja.

2. Sprejel je Sklep o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa

Sklep o poravnavah med izvajalci plačilnega prometa, izdan na podlagi 52. člena Zakona o plačilnem prometu (ZPlaP) , podrobneje ureja pogoje za opravljanje poravnav med izvajalci plačilnega prometa, pravila o načinih obvladovanja tveganj v plačilnih sistemih, poročanje izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z opravljanjem poravnav in pogoje za opravljanje storitev upravljanja plačilnih sistemov in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati klirinška družba.

Na podlagi ZPlaP in tega Sklepa bo Banka Slovenije izdajala dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema in dovoljenja za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema. Za že obstoječe plačilne sisteme Sklep ne zahteva pridobitve dovoljenja, pač pa določa prehodno obdobje (do konca marca 2004), v katerem se morajo ti sistemi uskladiti z njegovimi zahtevami.