Sporočilo za javnost z 260. seje Sveta Banke Slovenije z dne 20.12.2002

20.12.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 260. redni seji 20.12.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je sklep o pogojih, pod katerimi imajo lahko rezidenti račune v tujini

Skladno s sprejetim sklepom bodo tudi fizične osebe - rezidenti Republike Slovenije s 1.2.2003 lahko odpirale račune pri bankah v tujini.

Banka Slovenije s sprejetjem sklepa odpravlja še zadnjo pomembnejšo omejitev kapitalskih tokov v njeni pristojnosti. Trenutno še veljavni sklep o pogojih, pod katerimi imajo rezidenti lahko račune v tujini (Uradni list RS št. 41/01) sicer dopušča prosto odpiranje računov v tujini za pravne osebe, za ostale rezidente pa je (z nekaj izjemami, ki so izvzete) predvidena predhodna pridobitev dovoljenja Banke Slovenije.

2. Mirjam Štebe in Ivanu Pircu je izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Banke Domžale d.d., Domžale, bančna skupina Nove Ljubljanske banke.

3. Ugotovil je, da je s prevzemom kvalificiranega deleža, ki presega 50% deleža glasovalnih pravic, s strani kreditne NKBM d.d. Maribor, LLT Hranilnici in posojilnici Murska Sobota d.d., Murska Sobota, prenehalo veljati 13.9.2000 izdano dovoljenje za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev. NKBM d.d. Maribor je postala več kot 99,7% lastnica družbe, ter je prevzela vse terjatve in obveznosti hranilnice, ki je s tem prenehala obstajati.