Sporočilo za javnost z 259. seje Sveta Banke Slovenije z dne 10.12.2002

11.12.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 259. redni seji 10.12.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je sklep o znižanju obrestnih mer instrumentov denarne politike:

Z znižanjem obrestnih mer ECB v začetku decembra se je znižala tudi obrestna mera refinanciranja pri Banki Slovenije s 7,75% na 7,25%. Novi znižani obrestni meri refinanciraja je Svet Banke Slovenije prilagodil obrestne mere Banke Slovenije za tolarske instrumente. Znižal je obrestne mere za lombardno posojilo z 11% na 10,5%, za začasni odkup blagajniških zapisov v tujem denarju z 9,5% na 9%, za 60-dnevne blagajniške zapise z 8,75% na 8,25% in za 270-dnevne blagajniške zapise z 10% na 9,5%. Z znižanjem obrestne mere 270-dnevnih blagajniških zapisov se bo posledično znižala tudi obrestna mera 360-dnevnih blagajniških zapisov. Nova obrestna mera za 360 dnevne TBZ velja od 13. decembra, nove obrestne mere ostalih instrumentov veljajo od vključno 12. decembra 2002.

2. Sprejel je sklep o ukinitvi v začetku novembra letos uvedenega instrumenta 360 dnevnih tolarskih blagajniških zapisov

Banka Slovenije bo dne 31.12.2002 posredovala bankam zadnjo ponudbo za vpis 360-dnevnih blagajniških zapisov v tolarjih, po kateri bodo banke lahko vpisovale blagajniške zapise do vključno 13.01.2003. Omenjeni TBZ so bili bankam ponujeni predvsem z namenom sterilizacije presežkov iz naslova deviznih pritokov iz prodaje Leka Novartisu.

3. Dal je pozitivno mnenje k nacionalni varčevalni shemi za leto 2003

Na zaprosilo Ministrstva za okolje, prostor in energijo skladno z določbami 7. in 12. člena Zakona o nacionalni varčevalni shemi Ur. list RS 86/00) je dal pozitivno mnenje k predlaganemu obsegu pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za leto 2003 (13.300 petletnih in 13.300 desetletnih lotov), ter k predlagani višini najnižjega prvega mesečnega obroka varčevanja (13.000 SIT).

4. Mag. Ranku Nikoliću je dal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Slovenske investicijske banke, d.d.