Sporočilo za javnost z 258. seje Sveta Banke Slovenije z dne 26.11.2002

27.11.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 258. redni seji 26.11.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je sklep o ukinitvi splošne eskontne obrestne mere.

Banka Slovenije z novim zakonom o Banki Slovenije ni več zavezana določati splošne eskontne mere, zato jo s sklepom ukinja. Tudi v času veljavnosti prejšnjega zakona o Banki Slovenije, ki je eksplicitno predvideval njeno določanje, je Banka Slovenije splošno eskontno mero Banke Slovenije kot instrument denarne politike uporabljala le posredno: za določanje lombardne obrestne mere in za dajanje signalov trgu o spremenjenih razmerah. Danes je najpomembnejša obrestna mera Banke Slovenije tista cena, ki jo plačujejo banke za tolarje na podlagi začasne prodaje deviz. Kot je znano, znaša cena posojenih tolarjev na podlagi deviz 4,5% letno, prišteti pa je potrebno še donos za devize, to je (za evre) trenutno 3,25%, skupaj torej 7,75%.

S sklepom, ki ukinja splošno eskontno mero, je še predpisano, da se v pogodbah, kjer se ta obrestna mera uporablja za določitev cene posojila oziroma depozita, upošteva namesto nje vsakokratna lombardna obrestna mera, zmanjšana za eno odstotno točko.

2. Banki Koper d.d., Koper je izdal dovoljenje za opravljanje drugih finančnih storitev - posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic.

3. Banki Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana je izdal dovoljenje za opravljanje druge finančne storitve - posredovanja pri prodaji zavarovalnih polic.

4. Potrdil je predlog izbire komisije Banke Slovenije za odpiranje in ocenjevanje ponudb za izbiro neodvisnega mednarodnega revizorja, da na podlagi ocene prejetih ponudb, za izvajalca revidiranja računovodskih izkazov Banke Slovenije za leta 2003-2005 skladno z Zakonom o Banki Slovenije pristojnemu odboru Državnega zbora predlaga PriceWaterhouseCoopers, Zuerich.