Reforma plačilnih sistemov - Pravne osebe, ki še niso prenesle sredstev z zaprtega žiro računa pri APP na transakcijski račun

08.11.2002 / Sporočilo za javnost

Pravne osebe, ki še niso prenesle sredstev z zaprtega žiro računa pri APP na transakcijski račun

Na dan 29.6.2002 je Agencija RS za plačilni promet po uradni dolžnosti pravnim osebam, ki tega niso storile same, zaprla žiro račune. Sredstva z zaprtih žiro računov so bila nakazana na zbirni račun Banke Slovenije, ta pa jih je prenesla na komisijski račun pri bankah. V skladu z zakonom o plačilnem prometu lahko navedene pravne osebe od 1.7.2002 dalje zahtevajo sredstva z zaprtih žiro računov (in njihov prenos na transakcijski račun), in sicer v bankah, s katerimi so imele sklenjeno depozitno pogodbo. Do konca septembra 2002 so pravne osebe prenesle več kot 60% sredstev z zaprtih žiro računov (s komisijskega računa v bankah) na transakcijske račune. Sredstva z zaprtih žiro računov bodo upravičenci lahko zahtevali še najkasneje do 30.6.2004. Po tem datumu bo Banka Slovenije nerazporejena sredstva s komisijskih računov v skladu z določili zakona o plačilnem prometu nepreklicno prenesla v proračun Republike Slovenije.

Agencija RS za plačilni promet je 29.6.2002 po uradni dolžnosti zaprla skupaj 7.564 žiro računov pravnih oseb; na 2.900 od teh računov ni bilo sredstev. Banka Slovenije še naprej mesečno spremlja odpiranje transakcijskih računov pravnih oseb in prenos sredstev nanje. Od prej omenjenih pravnih oseb, ki jim je Agencija zaprla žiro račun,

  • je trideset pravnih oseb takih, ki so imele povprečno vrednost sredstev na zaprtem žiro računu 6.000.000 SIT, in še niso prenesla sredstev na transakcijski račun, čeprav ima osem podjetij že odprt transakcijski račun v banki.
  • od omenjenih 30 pravnih oseb ima pet pravnih oseb sredstva na zaprtem žiro računu v višini med 10.000.000 in 30.000.000 SIT.

Banka Slovenije objavlja seznam 30 pravnih oseb (po abecednem redu), ki do 30.10.2002 še niso zahtevale prenosa sredstev s komisijskega na transakcijski račun z namenom, da poleg odgovornih oseb za upravljanje s finančnimi sredstvi o tem obvesti tudi druge zainteresirane in/oz. odgovorne osebe in upravičence, ki lahko še pred skrajnim rokom 30.6.2004 zahtevajo prenos sredstev na ustrezne transakcijske račune.

BIRO ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING BII

COMPAX D.O.O.

CORPORATE DEVELOPMENT INTERNATIONAL D.O.O.

CORPORATE DEVELOPMENT INVESTMENT D.O.O.

CRA D.O.O. LJUBLJANA

DELIKA,D.D.-V LIKVIDACIJI

EURORENT D.O.O. LJUBLJANA

FEPROINOX D.O.O. NOVA GORICA

GARTNER D.O.O. LJUBLJANA

GRADBINEC-IP,D.O.O.

INVESTOR D.O.O. LJUBLJANA

LETANA D.O.O.

MBI INT D.O.O.

MEBLES D.O.O. MEDVODE

MEDIJSKE TOPLICE, D.D.

MIHEVC D.O.O.

OBRTNA ZADRUGA ALPE ADRIA P.O.-V LIKVIDACIJI

OBRTNO PODJ.TRŽIČ D.O.O.,V STEČAJU

PARADIŽ D.O.O. LJUBLJANA

PORTINVEST D.O.O. PORTOROŽ

PPB D.O.O. LJUBLJANA

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BERIČEVO - BRINJE

RES-UNIVERZAL, TRG.PROIZV.STOR.D.O.

SINTAL PRETIUM D.D.

SPLOŠNA OBRTNA ZADRUGA TREND V STEČAJU

SVIZ SINDIKAT TEHNIŠKE FAKULTETE

ŠPORTNO DRUŠTVO ELEKTRO MARIBOR

TRANŠPED D.O.O., LJUBLJANA - V STEČAJU

VELEBIT K.M.S. PODRUŽNICA LJUBLJANA

ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA NOVA D.D.