Aktivnosti Banke Slovenije za razvoj denarnega trga

10.10.2002 / Sporočilo za javnost

V okviru aktivnosti za razvoj denarnega trga je Banka Slovenije v sodelovanju z bankami in KDD pristopila k vzpostavitvi trga repo poslov kot enega pomembnejših segmentov denarnega trga. Razvoj tega trga bo predvidoma potekal v dveh fazah: prva faza se nanaša na posle s kratkoročnimi vrednostnimi papirji, v drugi fazi pa bodo posli razširjeni še na dolgoročne vrednostne papirje. V okviru postopnega uvajanja želi Banka Slovenije najprej uveljaviti lažjo obliko posla, saj so kratkoročni državni vrednostni papirji dokaj likvidni in enostavni ter nimajo kuponskih izplačil.

Za vzpostavitev trga repo poslov je Banka Slovenije pripravila Okvirno pogodbo za začasno prodajo kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jo banke prek Združenja bank Slovenije sprejele kot standardno pogodbo za izvajanje teh poslov. Pogodba je izdelana na osnovi že uveljavljenih mednarodnih pogodb, kot sta "ISMA Global Master Repurchase Agreement" in "European Master Agreement for Repurchase Transactions". S standardizacijo pogodbe se bosta stranki v poslu izognili morebitnim bilateralnim spremembam pogodbe, ki bi repo posle oddaljile od prvotne oblike. Poleg trgovanja med seboj bodo banke lahko sklepale repo posle z uporabo te pogodbe tudi s komitenti, prav tako pa bodo to lahko delali tudi drugi udeleženci denarnega trga. Glede na to, da so ti posli v tujini splošno uveljavljeni in predstavljajo nepogrešljiv del denarnega trga, pričakujemo, da bodo uveljavili tudi pri nas.