Sporočilo za javnost z 253. seje Sveta Banke Slovenije z dne 03.09.2002

04.09.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 253. redni seji 3.9.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Svet Banke Slovenije je obravnaval aktualna gospodarska in denarna gibanja in ugotovil, da so bile stopnje rasti cen v poletnih mesecih sicer umirjene, da pa bi bil lahko vpliv sezonskih učinkov na znižanje stopnje rasti cen precej večji, če v tem obdobju ne bi prišlo do številnih drobnih, pa tudi posameznih pomembnih popravkov cen, ki so nastajali pod vplivom Vlade. Ne gre samo za nadzorovane cene, nad katerimi ima Vlada neposreden nadzor ampak tudi za cene, na katere Vlada lahko vpliva posredno. Ena od pomembnejših tovrstnih podražitev je npr. podražitev obveznega avtomobilskega zavarovanja. Nastaja vtis, da zniževanje inflacije ni več v ospredju vladne pozornosti. Ob tekočih premikih cen osnovna inflacija sicer ne kaže pospeškov, vendar bi nadaljnje popuščanje pozornosti Vlade pri tekočem spreminjanju cen Banko Slovenije lahko prisililo v poteze, ki bi na zniževanje inflacije vplivale tako, da bi povzročale močne negativne stranske učinke na gospodarstvo in posledično na javne finance. Banka Slovenije, upoštevajoč spomladi ugotovljeno skupno razumevanje potrebe po vzdržnem in postopnem zniževanju inflacije, še vedno pričakuje, da Vlada v okviru svojih pristojnosti v praksi ne bo dovoljevala odmikov od tega cilja.

Svet Banke Slovenije je ugotovil, da so stopnje rasti denarnih agregatov umirjene in kažejo tendence nadaljnjega zniževanja, kar je povezano med drugim s šibko gospodarsko aktivnostjo. To vpliva tudi na oblikovanje tekočega presežka v poslovanju s tujino. Na strani povpraševanja zato ni vplivov, ki bi spodbujali rast cen. Elementi, ki napovedujejo spremembe v gibanju denarnih agregatov in potencialno v povpraševanju so povezani z vnosom kupnin za izvršene prodaje iz privatizacije bank in iz pričakovanih premikov lastništva v okviru transakcij na kapitalskem trgu. Te pritoke bo Banka Slovenije sterilizirala s povišanjem določenih kratkoročnih obrestnih mer, kar bo vplivalo tudi na dvig obrestne mere denarnega trga in posledično bančnega sistema.

2. Abanki d.d. Ljubljana je izdal dovoljenje za združitev z Banko Vipa d.d. Nova Gorica.

3. Pierru van Keirsbilcku je izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Črtomiru Ivanu Mesariču pa dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave Nove Kreditne banke d.d. Maribor.

4. Sprejel je sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov in ga s tem uskladil s spremembo zakona o izvršbi in zavarovanju (Ur. list RS 75/02). S tem se spreminja način izražanja pravnega interesa upnika za pridobitev podatkov o transkacijskem računu dolžnika, ki je fizična oseba. S spremembo kot dokaz zadošča listina, ki je izvršilni naslov. Sklep začne veljati 21.9.2002.

5. Sprejel je Sklep o zamenjavi obrabljenih in poškodovanih bankovcev in kovancev. Sklep določa kriterije za prepoznavanje obrabljenih in poškodovanih bankovcev in kovancev in opredeljuje postopke njihovega izločanja in zamenjave z gotovino, primerno za obtok. Banka Slovenije načrtuje dodatne aktivnosti za izboljšanje kakovosti gotovine v obtoku in osveščanje in usmerjanje uporabnikov gotovine k boljšemu ravnanju z gotovino.

6. Sprejel je Sklep o omejtivi poravnavanja dolžniško-upniških razmerij s tolarskimi kovanci. Sklep omejuje plačevanje s kovanci na oz. obvezuje prejemnika plačila, da sprejme največ 50 kosov kovancev, več jih ni dolžan sprejeti. Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.

7. Sprejel je Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev, izdanih ob 35. šahovski olimpiadi na Bledu (27. oktobra - 12. novembra 2002), v prodajo in obtok. Gre za zlatnik z nominalno vrednostjo 20.000 tolarjev in srebrnik z nominalno vrednostjo 2.500 tolarjev, za katera je na anonimnem natečaju pristojna komisija izbrala idejni osnutek Miljenka Licula. Prodajna cena priložnostnih kovancev bo višja od njihove nominalne vrednosti, sicer pa so zakonito plačilno sredstvo v višini nominalne vrednosti. Priložnostni kovanci bodo izročeni v prodajo in obtok 23. septembra letos. Kupiti jih bo mogoče v Banki Slovenije in v izbranih poslovnih bankah.