Informacija za javnost: vloga KBC za 34% delež v NLB in odločitev Sveta Banke Slovenije

14.08.2002 / Sporočilo za javnost

V skladu z 19. členom Zakona o bančništvu (v nadaljevanju: Zban) je Banka Slovenije dne 16.05.2002 prejela popolno vlogo oziroma zahtevo KBC Bank N.V. (v nadaljevanju KBC) za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v višini 34% kapitala ali glasovalnih pravic v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: NLB). Zakonsko določen roka za izdajo oziroma zavrnitev tozadevne zahteve je tri mesece in se izteče 16.08.2002. 

V skladu s programom privatizacije NLB, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije na 30. seji dne 31.05.2001 je bila po vseh izvedenih postopkih dne 08.05.2002 podpisana Pogodba o prodaji delnic med Republiko Slovenije, Kapitalsko družbo za invalidsko in pokojninsko zavarovanje d.d., Slovensko odškodninsko družbo d.d. in KBC, v kateri so navedene podlage in postopki za izvedbo prodaje 34% delnic NLB KBC. Za uveljavitev posla ter prejem kupnine in prenos delnic v lastništvo KBC je eden izmed pogojev pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža kot določa 19. člen Zakona o bančništvu. Dne 09.07.2002 je bila podpisana še pogodba o prodaji 5% delnic EBRD pod pogoji in po ceni zgoraj omenjene pogodbe ter ustrezen aneks k pogodbi med delničarji.

Banka Slovenije je v skladu s svojimi pooblastili celovito pregledala vlogo, pri čemer je prvenstveno preverila boniteto, strategijo in položaj vložnika ter vse transakcijske dokumente in njihova določila (predvsem Pogodba o prodaji delnic in Pogodba med delničarji). V teh postopkih je Banka Slovenije zahtevala dodatna pojasnila in stališča ter imela več pripomb. BS je v teku obravnave vloge prejela usklajena dodatna pojasnila, pregledana so bila vsa pogodbeno vzpostavljena razmerja med delničarji NLB glede upravljanja banke, politika dividend, strategija poslovanja banke na ciljnih trgih in druga pomembna vprašanja. Pozornost je bila usmerjena tudi na delovanje na domačem in tujih trgih, kjer sta obe banki že prisotni ter na pridobitev ustreznih dovoljenj tujih nadzornikov (predvsem ZDA, Nemčija in Avstrija), saj je pri tej transakciji prišlo do posredne spremembe lastniške in upravljalske strukture v hčerinskih bankah NLB v tujini. Banka Slovenije je pri odločitvi upoštevala tudi sklep nadzornega sveta NLB o postopnem kapitalskem umiku iz Banke Celje na nivo pod 10%. V teku postopka je bila dne 19.06.2002 izdana tudi pozitivna odločba Urada RS za varstvo konkurence.

Svet Banke Slovenije je zahtevo za izdajo dovoljenja obravnaval štirikrat in sicer 11.06., 26.06., 18.07. in 13.08., ter na tej zadnji seji sprejel, da Banka Slovenije izda banki KBC Bank N.V., Havenlaan 2, 1080 Brussels, Belgija dovoljenje za posredno ali neposredno pridobitev delnic Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana, ki predstavlja 34% kvalificirani delež v kapitalu banke oziroma 34% glasovalnih pravic.

Zahteva KBC se nanaša na izdajo dovoljenja za pridobitev takšnega števila delnic, ki predstavlja 34% kapitala oziroma glasovalnih pravic banke. KBC je zahteval izdajo dovoljenja za nižji delež in ne za celotni delež, kot je možen po Zban. KBC na podlagi takega dovoljenja v skladu z omenjenim členom Zban lahko pridobi samo takšno število delnic, ki predstavljajo 34% delež v kapitalu oziroma glasovalnih pravic. Za nadaljnje neposredno ali posredno povečanje deleža KBC v NLB, kar bo v skladu s pogodbo med delničarji možno po 31.12.2005, bo KBC morala v BS vložiti novo vlogo za povečanje kapitalskega deleža v NLB.

Svet Banke Slovenije se je seznanil z legitimno pobudo NOVE stranke za preložitev svoje odločitve, vendar je Svet Banke Slovenije odločal v skladu z veljavnim Zakonom o bančništvu znotraj zakonitega roka 3 mesecev.