251. seja Sveta Banke Slovenije 18.7.2002

19.07.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 251. redni seji 18.7.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Obravnaval je tekoča denarna gibanja. Ugotovil je, da ob sezonskem zniževanju tekoče inflacije prihaja tudi do zniževanja osnovne inflacije, kar je posledica nizkih stopenj rasti cen v menjalnem sektorju in umirjanja rasti cen v nemenjalnem sektorju. Dinamika rasti plač se je sicer ustalila, vendar so stopnje rasti še veno previsoke. Kreditna aktivnost bank je še vedno šibka, zaradi gospodarske aktivnosti, ki je bila s 2,2% v prvem četrtletju med najnižjimi v zadnjih letih. Na upravljanje z bančno likvidnostjo pomembno vpliva prenos plačilnega prometa na banke in uvedba enotnega zakladniškega računa. Zato se je dnevni obseg likvidnostnih sredstev pri bankah povečal. Svet BS je ocenil, da so obrestne mere instrumentov Banke Slovenije ustrezne. V poletnih mesecih bo Banka Slovenije tedensko obnavljala ponudbe za vpis 270-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov.

2. Sprejel je poročilo o zaključku migracije računov pravnih oseb iz Agencije za plačilni promet v banke. Ugotovil je, da je bil prenos računov v banke izvršen brez večjih problemov, oz. da so bili nastali problemi relativno hitro odpravljeni.

3. Sprejel je sklep o opravljanju plačilnega prometa preko transakcijskih računov fizičnih oseb. S sklepom je opredeljen za vse banke poenoten postopek transformacije obstoječih računov fizičnih oseb. Ta postopek temelji na načelu pravnega nasledstva, kar omogoča preoblikovanje obstoječih računov s preštevilčenjem. To pomeni, da fizičnim osebam (občanom) ne bo potrebno na novo urejati pogodbenih razmerij z bankami. Banke so ob uvajanju transakcijskih računov dolžne svoje stranke seznaniti z novimi splošnimi pogoji o vodenju transakcijskih računov.

4. Seznanil se je z informacijo o potrebni uskladitvi splošnih aktov Banke Slovenije z novim zakonom o Banki Slovenije (Uradni list 58 z dne 4.7.2002), ki stopi v veljavo 19. julija 2002. Skladno z določili 72. člena zakona mora Banka Slovenije svoje splošne akte uskladiti v roku 6 mesecev. Do takrat se smiselno uporabljajo splošni akti, sprejeti na podlagi starega zakona, če niso v nasprotju z določbami novega zakona.

5. Sprejel je Sklep o začetku postopka za izbiro neodvisnega mednarodnega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov Banke Slovenije za obdobje 2003-2005. Skladno z 52. členom novega Zakona o Banki Slovenije je po zaključku postopka sklep Sveta Banke Slovenije o izbiri posredovan kot predlog Odboru Državnega zbora za finance in monetarno politiko.

6. Sprejel je sklep o izdaji dovoljenja Probanki d.d. Maribor za opravljanje druge finančne storitve - finančnega zakupa (leasinga).

7. Opravil je tretjo obravnavo vloge KBC Bank N.V. iz Bruslja za dovoljenje za pridobitev delnic Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, ki predstavljajo 34% kvalificirani delež v kapitalu banke oz. 34% glasovalnih pravic.