Sporočilo za javnost z 249. seje Sveta Banke Slovenije z dne 11.6.2002

12.06.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 249. redni seji 11.6.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je informacijo o pripravljenosti bank za izvajanje Sklepa o najmanjšem obsegu likvidnosti, ki jo mora banka zagotavljati. Ugotovil je, da bodo banke do 30. t.m. tehnično usposobljene za dnevno izračunavanje in dnevno poročanje likvidnostne lestvice in količnikov likvidnosti Banki Slovenije, in da torej ni ovir za izvajanje določil sklepa s 1. julijem. Skladno z zadevnim sklepom (sprejetim oktobra 2001 - Uradni list št 82/01, 108/01, 28/02), bo Banka Slovenije dnevno spremljala podatke o izpostavljenosti bank likvidnostnemu tveganju po novi metodologiji.

2. Sprejel je informacijo kratkoročnih komercialnih kreditih v obdobju september 2001 - april 2002, prvič pripravljeno na podlagi nove metodologije mesečnega zbiranja tovrstnih podatkov od podjetij, uvedene septembra 2001. Informacija ne kaže na večja odstopanja komercialnih kreditov od dinamike v predhodnem obdobju. Izkazuje neto terjatve, razen v decembru 2001, ko izkazujejo neto obveznosti. Največji del neto terjatev v navedenem obdobju izvira iz poslovanja z državami naslednicami bivše SFRJ in bivše Sovjetske zveze in CEFTE. Neto obveznosti pa izhajajo iz poslovanja z Evropsko zvezo in EFTO. Slovenska podjetja so v letu 2001 za izvoženo blago in storitve v povprečju čakala na plačilo 83 dni.

3. Seznanil se je s poročilom o migraciji računov pravnih oseb iz APP v poslovne banke.

Do 7. junija je iz APP v banke preneslo račune 34.043 oseb. Po oceni BS ostaja v APP za migriranje cca. 10.000 računov; od teh 1.800 pravnih oseb letos ni poslovalo preko žiro računa v APP in je malo verjetno, da bodo račun v APP zaprle in odprle račun v banki. Za teden od 10. do 14.6.2002 je napovedalo prenose računov 1.255 pravnih oseb.

Banka Slovenije še naprej posebej spremlja potek prenosa računov 300 pravnih oseb, ki so imele leta 2001 najvišje prihodke, saj te pravne osebe opravljajo velik obseg plačil. Do 7. junija je od 300 pravnih oseb z najvišjimi prihodki v letu 2001 v banke preneslo račun 251 pravnih oseb, 20 pravnih oseb je napovedalo prenos računa do sredine junija.

4. Svet BS je Milani Lah izdal dovoljenje za opravljanje funkcije članice uprave Probanke d.d. Maribor, ter Davidu Rae Halsteadu dovoljenje za člana uprave Krekove banke d.d. Maribor.