Sporočilo za javnost z 245. seje Sveta Banke Slovenije z dne 09.04.2002

10.04.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 245. redni seji 9.4.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je informacijo o poslovanju hranilno-kreditnih služb (HKS) v letu 2001 in o njihovem prilagojevanju tistim določbam Zakona o bančništvu, ki zadevajo kapitalsko ustreznost. Za prilagajanje se je od 45 HKS po stanju na dan 31.12.2001 odločilo 8 HKS, kar pomeni, da so na dan 31.12.2001 izpolnile zahtevo in so dosegle SIT 110 mio osnovnega kapitala in kapitala. Ostale HKS zahtevo izpolnjujejo na ravni prevzemne družbe, ker so v letu 2001 podpisale pogodbo o pripojitvi oz. pogodbo o prenosu poslov.

2. Seznanil se je z vlogo Raiffeisen International Beteiligungs AG z Dunaja za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v Krekovi banki d.d. Maribor in vlogo prvič obravnaval.

3. Seznanil se je z informacijo o realiziranih nalogah iz Akcijskega načrta Banke Slovenije iz februarja 2001, narejenega na osnovi ugotovitev in priporočil misije Mednarodnega denarnega sklada (MDS) in Svetovne banke (SB) novembra leta 2000 na temo stabilnosti finančnega sektorja v smeri nadaljnjega prilagajanja mednarodnim smernicam za denarni in bančni sistem. Ugotovil je da se naloge uresničujejo skladno s časovnim načrtom. Banka Slovenije bo informacijo posredovala MDS in SB.

4. Svet BS je obravnaval tudi poročilo o aktivnostih BS v zvezi z zamenjavo gotovine v valutah držav EMU območja v evro bankovce in kovance. Ugotovil je, da je bila ta zamenjava v Sloveniji uspešna, tako na informacijskem kot na operativnem področju. Svet BS se zato zahvaljuje Združenju bank Slovenije, bankam in sredstvom javnega obveščanja za tvorno sodelovanje, ki je pomembno prispevalo k uspešni izvedbi ukrepov in aktivnosti v tej zamenjavi gotovine.