Sporočilo za javnost s 243. seje Sveta Banke Slovenije z dne 12.03.2002

13.03.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 243. redni seji 12.3.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Sprejel je naslednje podzakonske akte s področja bonitetnega nadzora bank in hranilnic:

  • Sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic,
  • Sklep o o najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila,
  • Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic,
  • Sklep o oblikovanju posebnih rezervacij bank in hranilnic,
  • Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic,
  • Sklep o veliki izpostavljnosti bank in hranilnic

V primeru vseh šestih sklepov, ki so bili sprejeti, gre za čistopise sklepov, ki bodo razveljavili ter nadomestili obstoječe. Spremembe prvih štirih zgoraj naštetih sklepov so predvsem posledica novosti v Slovenskih računovodskih standardih, noveli Zakona o gospodarskih družbah in Zakonu o bančništvu. Prvi štirje sklepi stopijo v veljavo 1.05.2002.

Sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic je bil sprejet z namenom prilagoditve novim Slovenskim računovodskim standardom in večje uskladitve področja z evropskimi direktivami, ki urejajo to področje - Direktive o kapitalski ustreznosti (bankam je dana možnost uporabe internih modelov tudi za izračun kapitalskih zahtev za tržna tveganja, na novo je predpisan natančnejši način ugotavljanja kapitalskih zahtev na konsolidirani osnovi za banke, ki so dolžne izračunavati in izpolnjevati kapitalske zahteve za tržna tveganja, dodano je poglavje, ki natančneje obravnava opcije ....). Sklep stopi v veljavo 30.06.2002. Prva poročila po tem sklepu so banke dolžne predložiti po stanju na dan 30.06.2002, pri čemer se del poročila, ki se nanaša na izračun kapitalskih zahtev za tržna tveganja, prvič poskusno izpolni po stanju na dan 30.09.2002, prvo redno poročilo za ta del pa so banke dolžne predložiti po stanju na dan 31.12.2002.

Spremembe v sklepu o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic so predvsem posledica uskladitve z določbami Zakona o bančništvu. Sklep stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, prva poročila po tem sklepu pa banke predložijo po stanju na dan 31.03.2002.

2. Tomažu Roglju, univ.dipl.oec., je izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave Slovenske investicijske banke d.d., Ljubljana.

Klausu Alfredu Schusterju je izdal dovoljenje za opravljanje funkcije člana Uprave Volksbank-Ljudske banke d.d., Ljubljana.