Sporočilo za javnost z 241. seje Sveta Banke Slovenije z dne 12.02.2002

13.02.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 241. redni seji 12.2.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Drugič je obravnaval vlogo italijanske banke San Paolo IMI iz Torina za nakup kvalificiranega deleža v kapitalu Banke Koper in odločitve v zadevi še ni sprejel. Svet Banke Slovenije bo svojo odločitev sprejel v okviru zakonsko predpisanega roka.

2. Seznanil se je z informacijo o poteku testnega poročanja oz. posredovanja podatkov Evropski centralni banki (ECB).

Banka Slovenije se je že v drugi polovici leta 2001 odzvala na pobudo ECB, naj ji centralne banke pridruženih članic Evropske zveze redno mesečno poročajo o ključnih makroekonomskih kazalcih, ter prevzela obvezo za redno poročanje Predmet zadevnega poročanja so podatki plačilne bilance, bilance stanja mednarodnih naložb, mednarodnih rezerv in denarnih agregatov s protipostavkami. Podatki so namenjeni mesečni obravnavi Sveta ECB (ECB Governing Council) na prvi seji v mesecu in objavi v interni publikaciji "Zelena knjiga" (Green Book") ECB. Poročanje mora potekati elektronsko v zahtevanem formatu in torej zahteva metodološke (standardizacija podatkov) in tehnične prilagoditve za doseganje predpisanega standarda oz. harmonizacijo poročanja.

Poseben poudarek je pri poročanju dan denarnim agregatom s protipostavkami. BS lahko v tem trenutku že posreduje harmonizirani agregat M1, medtem ko postopek harmonizacije za M2 in M3 še teče.

3. Sprejel je odločitev, da Banka Slovenije potrdi svoj interes za včlanitev v Mednarodno združenje jamstvenih shem (International Association of Deposit Insurers) kot pridružena članica.

V svetu se sistemu za jamstvo depozitov v bankah v zadnjem času namenja veliko pozornosti. V Baslu je oktobra 2001 potekala mednarodna konferenca na to temo. Na njej so bili predstavljeni zaključki več kot dveletnega dela mednarodne delovne skupine (pod okriljem kanadske institucije za zavarovanje depozitov - Canada Deposit Insurance Corporation) pri Forumu Banke za mednarodne poravnave za finančno stabilnost v Baslu (Financial Stability Forum, ki ga vodi bivši guverner češke centralne banke Josef Tošovski). Delovna skupina je pripravila dokument z naslovom Navodilo za vzpostavitev učinkovitih sistemov zavarovanja depozitov (Guidance of Developing Effective Deposit Insurance Systems), ki vsebuje preko 60 usmeritev za dvajset področij, pomembnih za jamstvo vlog.

Na konferenci v Baslu je bila dana pobuda za ustanovitev mednarodnega združenja jamstvenih shem in naletela na široko podporo. S pridruženim članstvom bo Banki Slovenije omogočena formalna izmenjava izkušenj, mnenj, šolanje kadrov, reševanje problemov pri čezmejnem poslovanju slovenskih bank.