Sporočilo za javnost z 240. seje Sveta Banke Slovenije z dne 29.01.2002

30.01.2002 / Sporočilo za javnost

Svet Banke Slovenije je na svoji 240. redni seji 29.1.2002 med drugim obravnaval naslednje zadeve in sprejel naslednje sklepe:

1. Za 0.25 odstotne točke (s 7,50 na 7,75%) je zvišal obrestno mero za 60 dnevne tolarske blagajniške zapise Banke Slovenije in odločil, da se bodo obrestne mere za zadevni vrednostni papir v bodoče gibale oz. spreminjale skladno z obrestnimi merami za sredstva za refinanciranje bank pri Banki Slovenije.

2. Sklenil je, da bo Banka Slovenije tudi v bodoče aktivno ponujala tolarske blagajniške zapise z ročnostjo 270 dni, ki jih bankam prodaja na dražbah, in sicer z namenom, da bi v strukturi vpisanih tolarskih blagajniških zapisov dosegla prevladujoči delež tistih z daljšo ročnostjo.

Navedena ukrepa podpirata pogodbeno sodelovanje bank z Banko Slovenije pri izvajanju tečajne politike.*

3. Seznanil se je z vlogo italijanske banke San Paolo IMI iz Torina za nakup kvalificiranega deleža v kapitalu Banke Koper in opravil prvo obravnavo. Svet Banke Slovenije bo svojo odločitev v zadevi sprejel v okviru zakonsko predpisanega roka.

4. Skladno z določili 25. člena Zakona o bančništvu je sprejel sklep o izdaji dovoljenja za opravljanje funkcije člana Uprave bane Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana kandidatoma dr. Klausu Priverschku in mag. Petru Wolfgangu.

* Pogodba o sodelovanju z bankami:

Pogodba o sodelovanju, ki so jo sklenile banke in Banka Slovenije, opredeljuje skupno delovanje na trgih tujega denarja. Pogodbene banke v času interventnega posega sklepajo posle nakupa in prodaje deviz v skladu z interventnim tečajem, ki ga določi Banka Slovenije. V celotnem času veljavnosti pogodbe imajo pogodbene banke dostop do dodatnih ponudb Banke Slovenije, zlasti lahko z začasnimi prodajami Banki Slovenije refinancirajo nakupe deviz na trgu, oziroma primanjkljaj deviz pokrijejo z začasnimi nakupi pri Banki Slovenije. Stalnost ponudbe brez količinskih omejitev bankam omogoča tudi skupno uravnavanje likvidnosti ne glede na valuto.