Objava izbranih finančnih kazalnikov o poslovanju nefinančnih podjetij

08.09.2017 / Sporočilo za javnost

 

Banka Slovenije v okviru aktivnosti na področju upravljanja nedonosnih izpostavljenosti (NPL) bank sodeluje z vsemi deležniki, ki bi lahko in želijo prispevati k njihovemu učinkovitemu obvladovanju. Zelo pomemben element pri analizi stanja in prejemanju odločitev usmerjenih v zniževanje obsega NPL je razpoložljivost kakovostnih informacij, kar še posebej velja za podatke o poslovanju podjetij. V tem okviru začenja Banka Slovenije z objavo izbranih finančnih kazalnikov za gospodarske panoge v Sloveniji.

V procesu oblikovanja infrastrukture je Banka Slovenije v sodelovanju s Svetovno banko v marca 2017 pripravila in objavila Priročnik za učinkovito upravljanje in reševanje NPL do mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME).

Priročnik vsebuje praktične napotke bankam za vsa področja upravljanja NPL SME. Sestavni del Priročnika so tudi vrednosti nekaterih finančnih kazalnikov za izbrane gospodarske panoge v Sloveniji. Finančne kazalnike za gospodarske panoge v Sloveniji smo izračunali v procesu priprave Priročnika. V prvi vrsti so (bili) izračuni namenjeni kalibriranju predloga referenčnih vrednosti za presojo položaja posameznega dolžnika in možnosti njegovega preživetja.

Zaradi (cikličnega) gibanja gospodarskih in finančnih razmer se povprečne vrednosti in mediane dejanskih vrednosti v času spreminjajo in z njimi tudi relativni položaj posameznega podjetja, dolžnika. Z namenom zagotoviti uporabnikom Priročnika (to so predvsem banke in tudi podjetja) smo se odločili za redno objavljanje izbranih finančnih kazalnikov.

V objavo je poleg nekaterih najbolj pomembnih (znanih) kazalnikov, kot so: ROE, EBITDA marža, finančni dolg/EBITDA, koeficient pokritja obresti, dnevi vezave (zalog, terjatev, obveznosti), zajetih petnajstih finančnih kazalnikov za posamezne gospodarske panoge. Kazalniki so prikazani ločeno za velika gospodarska podjetja ter mala in srednja podjetja (SME). Tabele s podatki za leta od 2007 do 2016 so javno dostopne na spletni strani Banke Slovenije v rubriki Nadzor bančnega sistema> Nadzorniška razkritja> Finančni kazalniki podjetij.

Osnova za določitev gospodarskih sektorjev je klasifikacija dejavnosti SKD metodologiji – kategorizacija v 22 sektorjev (od A do U). Izračuni zajemajo obdobje od 2007 dalje (zadnje "pred krizno" leto) in temeljijo na podatkih v zaključnih računovodskih izkazih podjetij.

Kazalnike objavljamo v dogovoru z Gospodarsko zbornico Slovenije, ki tudi zagotavlja izračune. Po tej prvi objavi kazalnikov za obdobje od 2007 do 2016 načrtujemo letne objave, predvidoma do konca prvega polletja koledarskega leta za minulo leto.

Povezava na podatke: Finančni kazalniki podjetij