Odgovor na prispevek Banka Slovenije nad Antona Ropa v Delu 10. 8. 2017

14.08.2017 / Sporočilo za javnost

Banka Slovenije (BS) podaja odgovor na navedbe g. Uroša Čopa iz Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki kot pooblaščenca g. Antona Ropa v prispevku Banka Slovenije nad Antona Ropa v rubriki Pisma bralcev in odmevi (Delo, 10. 8. 2017).

G. Rop navaja, da je "dajanje izjav s strani Banke Slovenije, čeravno pod pretvezo anonimnosti in neopredeljevanja do konkretnega postopka, povsem neprimerno in nezakonito". Naj opozorimo, da je BS zavezanka po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in je posledično dolžna odgovarjati na vprašanja medijev (45. čl. Zakona o medijih).

Na obravnavano temo smo prejeli tri vprašanja medijev. Z odgovori BS ni ravnala nezakonito; ponovili smo zgolj navedbe iz nadzorniških odločb, ki sta skladno z 277. čl. Zakona o bančništvu objavljeni na spletni strani BS, in podali generalna pojasnila ter javno dostopne informacije, vezane na nadzorniško ukrepanje BS. BS v odgovorih ni razkrila identitete kršitelja, kot je razvidno - posebej iz odgovora 8.8.2017:

Vprašanje Dela, 2. 8. 2017:"V časniku Delo bi v izogib morebitnim napačnim interpretacijam prosili za pojasnila v zvezi z Ukrepom nadzora zoper člana nadzornega sveta z dne 23. 5. 2017, in sicer nas zanima: 1. Ali je BS razveljavila odločbo, izdano 4. 9. 2015 (in hkrati izdala novo odločbo 23. 5. 2017)? 2. Ali je iz odločbe BS, izdane 23. 5. 2017, upravičeno sklepati, da tudi nadaljnja oziroma nova odločitev sodišča v kazenskem postopku, ki teče, in morebitna oprostitev nekdanjega člana nadzornega sveta banke mnenja BS o njegovi neprimernosti za člana nadzornega sveta banke ne bo spremenila, saj, kot navajate, je "zamolčal dejstvo, da je v kazenskem postopku, kar kaže na njegovo neprofesionalnost, nespoštovanje etičnih standardov in nepregledno delovanje"?"

Odgovor BS, 2. 8. 2017: "Odločba, z dne 23. 5. 2017 je bila izdana na podlagi obnove postopka izdaje odločbe, z dne 4. 9. 2015 . Z odločbo, z dne 23. 5. 2017 je BS nadomestila odločbo, z dne 4. 9. 2015. Iz objave na spletni strani izhaja tudi, da je bil zoper odločbo, z dne 23. 5. 2017 začet postopek sodnega varstva v skladu z ZBan-2. Torej bo sedaj Upravno sodišče (ponovno) odločalo, ali je tožba upravičena. BS z namenom preprečevanja in odvračanja ravnanj, ki pomenijo kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013, javno objavi informacije iz drugega odstavka 277. člena ZBan-2 v zvezi z ukrepi nadzora in sankcijami zaradi prekrška, ki jih je izrekla zaradi kršitev tega zakona ali Uredbe (EU) št. 575/2013 in je postopek z izdajo ukrepa ali sankcije dokončen, kar z drugimi besedami pomeni, da razplet kazenskega postopka nujno ne vpliva na oceno primernosti iz odločbe BS, z dne 23. 5. 2017.

Kot smo nedavno že pojasnjevali: V splošnem velja, da je že samo dejstvo, da je član/kandidat za člana uprave ali NS banke v sodnem postopku oziroma je v postopku bil, relevantno za njegovo ustreznost. Zaključeni postopki vplivajo na ugled člana/kandidata, če je razsodba v njegovo škodo. Okoliščine postopka pa so lahko še vedno relevantne za oceno vpliva na ugled člana/kandidata tudi v primeru, ko pravosodni organ razsodi v njegovo korist. To še posebej velja v primerih, ko sodna odločitev temelji na procesnih razlogih in ne na dejstvih ali dejavnikih, ki so lahko relevantni za oceno ugleda člana/kandidata."

Vprašanja Dela, 3. 8. 2017: "Ali drži, da je upravno sodišče odločbo BS z dne 4. 9. 2017 razveljavilo?"

Odgovor BS, 3. 8. 2017:"BS je 4.9.2015 članu nadzornega sveta kreditne institucije izdala odločbo o prepovedi opravljanja funkcije člana nadzornega sveta. To odločbo je Vrhovno sodišče potrdilo. V zvezi s to odločbo je bil nato vložen predlog za obnovo postopka, ki ga je BS zavrnila, ker okoliščine, ki jih je kot razlog za obnovo navajal član nadzornega sveta, niso bile takšne, da bi lahko pripeljale do izdaje drugačne odločbe. Zoper odločbo o zavrnitvi predloga za obnovo postopka je bila vložena tožba na Upravno sodišče RS. Tožbi je Upravno sodišče RS ugodilo in odločbo o zavrnitvi predloga za obnovo postopka odpravilo in zadevo vrnilo BS v ponoven postopek. BS je v povezavi z odločbo Upravnega sodišča RS izdala sklep o obnovi postopka. Dne 23.5.2017 je BS izdala odločbo o razveljavitvi odločbe, z dne 4.9.2015, ki je bila predmet obnove, in nadomestitvi z novo odločbo."

Vprašanje RTVSLO, 8. 8. 2017: "Zanima me, kakšne so vse ugotovitve v zvezi z odločbo, ki ste jo izdali zoper nekdanjega predsednika vlade Antona Ropa? Kaj je razlog za ponovno izdajo odločbe? Ali G. Rop kandidira na kakšno nadzorniško funkcijo? Kaj se bo zgodilo z odločbo, če bo sodni postopek, ki teče na sodišču in je podlaga za izdajo odločbe BS padel in bo G. Rop ponovno oproščen? Ali lahko G.Rop od BS zahteva kakršnokoli odškodnino zaradi domnevne škode, ki mu jo je povzročila izdana odločba BS?"

Odgovor BS, 8. 8. 2017: "BS nadzorniške ukrepe objavlja v obsegu in na način, kot predvideva zakon, na spletni povezavi. BS v svojih dodatnih pojasnilih glede objav nadzorniških ukrepov ne more razkriti informacij, ki niso bile namenjene javni objavi. Zato tudi ne moremo pojasnjevati oziroma potrjevati, kakšni ukrepi so bili sprejeti v zvezi z g. Ropom."

Ker sodni postopki še tečejo, se BS do ostalih navedb v uvodoma omenjenemu prispevku ne bo javno opredeljevala. To obenem pomeni, da bo BS vsa nova dejstva v zvezi s sodnimi postopki skrbno preučila pri morebitnih nadaljnjih postopkih.

Odnosi z javnostmi
Banka Slovenije
 
Objavljeno v Delu, 12.8.2017