Sporočilo za javnost - Poročilo o 5. seji Nacionalnega sveta za plačila (NSP)

10.06.2016 / Sporočilo za javnost

Nacionalni svet za plačila (NSP) se je seznanil z novostmi na trgu plačilnih storitev ter obravnaval in potrdil Letno poročilo o delu NSP – 2015 in predlog sprememb Poslovnika NSP

V Banki Slovenije je 9. junija 2016 potekala 5. seja Nacionalnega sveta za plačila (NSP), katerega cilj je kot strateško, posvetovalno in komunikacijsko telo podpirati uravnotežen in trajnosten razvoj trga varnih in učinkovitih plačilnih storitev v Sloveniji ter zagotoviti prilagoditve trga spremembam v mednarodnem okolju.

Na seji NSP je predstavnik Banke Slovenije predstavil trende na področju zlorab pri plačilih in iniciative evropskih organov za izboljšanje varnosti (trenutno) najbolj ranljivega plačilnega kanala – svetovnega spleta. Ključno vlogo pri tem imata Evropska centralna banka (v sodelovanju z ostalimi centralnimi bankami Evrosistema) in Evropski bančni organ, ki pripravljata varnostne zahteve na podlagi nove Direktive o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2), ki jo morajo države članice implementirati v nacionalne pravne rede do 13. januarja 2018. Spremenjena evropska zakonodaja prinaša številne nove varnostne zahteve za zagotovitev varnega trga plačilnih storitev in zaupanja uporabnikov, pri čemer se ključne zahteve nanašajo na področje močne avtentikacije plačnikov in varne komunikacije med ponudniki plačilnih storitev. Prisotni na seji NSP so se seznanili s predstavitvijo.

Obravnavana je bila tudi tematika takojšnjih plačil, tj. elektronskih plačil malih vrednosti, ki so na voljo neprestano (24/7/365) in pri katerih se takoj ali skoraj takoj po odreditvi plačilnega naloga s strani plačnika izvrši tudi odobritev računa prejemnika plačila oziroma je slednjemu dan na razpolago znesek plačila. Rešitve za takojšnja plačila so sicer že v uporabi v nekaterih evropskih državah, ki pa praviloma omogočajo njihovo izvrševanje zgolj v okviru posameznega poslovnega modela. Zato je Evropski svet za plačila z namenom oblikovati vseevropsko rešitev pripravil predlog sheme (tj. skupek poslovnih in tehničnih pravil ter standardov) za takojšnja plačila, ki je v javni obravnavi do 10. julija 2016. Predstavnik Združenja bank Slovenije je članom NSP predstavil predlog sheme za takojšnja plačila ter stališča slovenskih bank do predloga sheme. Prisotni na seji NSP so se seznanili s predstavitvijo, hkrati pa so v razpravi izrazili svoja stališča glede predstavljenega predloga sheme za takojšnja plačila.

V nadaljevanju seje sta predstavnika Združenja bank Slovenije (ZBS) predstavila napredek na področju (i) uvedbe nove optično čitljive kode na obrazec univerzalnega plačilnega naloga (UPN) in na področju (ii) elektronskih soglasij v shemah direktnih obremenitev SEPA. Obe tematiki sta bili zaradi morebitnih koristi za različne deležnike trga plačilnih storitev že obravnavani v okviru NSP. Na seji NSP je bil tako predstavljen predlog novega obrazca UPN, ki bo vseboval optično čitljive elemente, ter predlog časovnice njegove uvedbe. V skladu s slednjo bi lahko bil nov obrazec UPN v uporabi že v prvi polovici naslednjega leta; potem, ko bo pripravljena vsa potrebna tehnična dokumentacija. Predstavnica delovne skupine za direktne obremenitve SEPA pa je prisotne seznanila o aktivnostih, ki potekajo v okviru omenjene delovne skupine glede vzpostavitve rešitve oziroma modela za uporabo elektronskih soglasij v direktnih obremenitvah SEPA. Prav tako je predstavila izhodišča vzpostavitve oziroma nadgradnje obstoječega sistema za izmenjavo e-računov, v katerega bi se lahko rešitev za izmenjavo elektronskih soglasij v direktnih obremenitvah SEPA tudi vključila. Prisotni na seji NSP so sklenili, da še naprej podpirajo aktivnosti, ki potekajo na obeh omenjenih področjih.

Banka Slovenije je v vlogi Sekretariata NSP predstavila potrebne spremembe Poslovnika Nacionalnega sveta za plačila, ki ureja način dela NSP, in sicer glede vodenja NSP. Predlagane spremembe Poslovnika so bile – s potrebno večino vseh članov NSP ter ob obveznem soglasju predsedujočega – tudi sprejete.

V skladu s Poslovnikom Nacionalnega sveta za plačila je NSP potrdil letno poročilo o delu NSP v preteklem letu, ki je objavljeno na spletni strani Banke Slovenije.

Vsa podporna gradiva, ki so bila obravnavana na 5. seji NSP, so dostopna na tej povezavi.