Predpisi

Ključni predpisi za delovanje Banke Slovenije
 

Zakoni

SL

EN

Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 45/94-I in 11/14 – popr.)

 

Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17)

Zakon o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06)

Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17)

Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (Uradni list RS, št. 100/13)

 

Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (Uradni list RS, št. 44/16 in 71/16 – odl. US)

Zakon o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15, 44/16 – ZRPPB in 27/17)

 

Zakon o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 – ZS-K, 23/14 – ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 – ORZUKSB33 in 27/17 – popr.)

 

Zakon o sistemu jamstva za vloge (Uradni list RS, št. 27/16)

Zakon o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16)

 

Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17)

 

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16)

 

Zakon o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16)

 

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16)

 

Zakon o finančnih konglomeratih (Uradni list RS, št. 43/06, 87/11 in 56/13)

 

Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 10/12 in 47/12)

 

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (Uradni list, št. 7/18 in 9/18 - popr.)

 

Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12)

 

Zakon o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07)

 

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

 

 

Ključne uredbe EU (neposredno izvršljive)

SL

EN

Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja

Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko

Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L št. 225 z dne 30. 7. 2014)

Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27.7.2012)

Uredba (EU) 2015/2365 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe ter spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 337 z dne 23. decembra 2015, str. 1)

 

Izbrani interni akti

SL

EN

Kolektivna pogodba Banke Slovenije

 

Pravilnik o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije

 

Pravilnik knjižnice Banke Slovenije

 
Pravilnik o varovanju zaupnih podatkov  

 

Kodeksi

SL

EN

Kodeks Banke Slovenije

Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga

 

Tarifa Banke Slovenije

SL

EN

Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12, 36/12, 17/13, 24/13, 79/14, 96/15, 83/16, 4/17 in 52/17)

 

Sklep o letnih nadomestilih za opravljanje nadzora in taksah v zvezi s postopki odločanja Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 47/15  in 72/17)

 

 

Predpisi po področjih

SL

EN

Monetarna politika

Finančna stabilnost / Nadzor

Bankovci in kovanci

Plačila in infrastruktura

Statistika