Plačilni sistemi v 2020: tudi v epidemiji nemoteno delovanje; posebnosti predvsem na področju kartičnih plačil

04.03.2021 / Sporočilo za javnost

Lansko leto je bilo v plačilnih sistemih v Sloveniji poravnanih malenkost več kot 240 milijonov plačil v skupni vrednosti nekaj manj kot 549 milijard evrov. Povprečno plačilo v okviru kartičnih plačilnih sistemov je znašalo nekaj manj kot 50 evrov, v okviru plačil velikih vrednosti v sistemu TARGET2-Slovenija pa okoli 485 tisoč evrov. V primerjavi s preteklimi leti so bila ob epidemiji gibanja drugačna predvsem v kartičnih plačilnih sistemih, kjer sta se vrednost in število transakcij znižala za približno desetino. V plačilnem sistemu TARGET2 smo zabeležili porast vrednosti transakcij, medtem ko v plačilnih sistemih BIPS in SIMP-PS posebnosti ni bilo. Za Banko Slovenije je nemoteno delovanje in upravljanje plačilnih sistemov ena ključnih nalog, ki smo jo, kljub epidemiji COVID-19, tudi v letu 2020 uspešno izpolnili.

Plačilni sistemi predstavljajo infrastrukturo za kroženje denarja v gospodarstvu oziroma prenos in poravnavo denarnih sredstev med finančnimi posredniki. Omogočajo zanesljiv pretok denarja med centralnimi bankami, njihovimi nasprotnimi strankami (bankami) in ostalimi udeleženci v finančnem sistemu. Hkrati kot del finančne infrastrukture predstavljajo enega od stebrov stabilnega in učinkovitega finančnega sistema.

Leto 2020 je bilo zaznamovano z epidemijo COVID-19, ki še traja in je mnogim spremenila način življenja, v marsikateri organizaciji pa tudi način dela. V Banki Slovenije in pri zasebnih upravljavcih plačilnih sistemov smo tudi v teh pogojih dokazali ustrezno pripravljenost na delo v izrednih razmerah, saj pojav epidemije COVID-19 ni vplival na delovanje plačilnih sistemov v Sloveniji v smislu njihove razpoložljivosti.

Kartični plačilni sistemi

V okviru kartičnih plačilnih sistemov, ki so v Sloveniji v upravljanju Bankarta in Banke Intesa Sanpaolo, je bilo v letu 2020 poravnanih nekaj manj kot 78 milijonov plačil (leta 2019 več kot 86 milijonov plačil), katerih skupna vrednost je dosegla dobre 3,7 milijarde evrov (leta 2019 dobre 4 milijarde evrov). Povprečna vrednost plačila je, enako kot v letu 2019, znašala nekaj manj kot 50 evrov. Kartični plačilni sistemi podpirajo obdelavo kartičnih plačil, ki zajemajo dvige gotovine na bankomatih ter plačila na fizičnih in spletnih prodajnih mestih.

Epidemija COVID-19 je imela pomemben vpliv na število in vrednost transakcij v kartičnih plačilnih sistemih, ki sta se v primerjavi z letom 2019 zmanjšala za slabih 10 %. V Banki Slovenije zaznavamo tudi spremembo deležev kartičnih plačil na fizičnih prodajnih mestih v primerjavi s spletnimi kartičnimi plačili in zmanjšanje števila dvigov na bankomatih, kar smo podrobno opisali v posebni analizi učinkov epidemije na vzorce plačevanja s plačilnimi karticami in uporabo gotovine.

Plačilni sistem TARGET2-Slovenija

Znotraj plačilnega sistema TARGET2-Slovenija, ki je po skupni vrednosti plačil daleč največji plačilni sistem v Sloveniji, se je v letu 2020 obdelalo okoli 85 % vrednosti vseh plačil, obdelanih v slovenskih plačilnih sistemih, kar predstavlja nekaj manj kot milijon plačil v skupni vrednosti nekaj več kot 473 milijard evrov. Preračunano po dnevih to pomeni, da se v povprečju v 26 dneh poravnajo plačila po velikosti primerljiva slovenskemu BDP, kar kaže na pomembnost plačilnega sistema.

Povprečna vrednost posameznega poravnanega plačila je sicer znašala dobrih 485 tisoč evrov (v letu 2019 358 tisoč evrov). V primerjavi z letom 2019 je v letu 2020 vrednost transakcij narasla za slabih 30 %, medtem ko se je število transakcij zmanjšalo za približno 5 %.

Plačilni sistem TARGET2-Slovenije je del plačilnega sistema TARGET2, ki je v upravljanju Evrosistema. Slednji je namenjen predvsem poravnavi nujnih plačil in plačil velikih vrednosti. Uporablja se za medbančna plačila, plačila iz naslova izvajanja operacij denarne politike ter plačila, ki se izvršujejo v okviru drugih sistemov in infrastruktur finančnega trga. Glede na vrednost poravnanih plačil ta sistem velja za enega največjih in sistemsko najpomembnejših plačilnih sistemov na svetu.

Plačilna sistema BIPS in SIMP-PS

Plačilni sistem BIPS, ki je v upravljanju Bankarta, omogoča poravnavo domačih kreditnih plačil (kot so, na primer, plačila UPN preko elektronske banke ali bančnega okenca) in takojšnjih plačil. V plačilnem sistemu BIPS je bilo v lanskem letu poravnanih več kot 130 milijonov kreditnih plačil v skupni vrednosti slabih 70 milijard evrov. Povprečen znesek plačila je znašal 535 evrov. Spremembe tako števila, kot skupne vrednosti in povprečne vrednosti plačil v primerjavi z letom 2019 so zanemarljive.

Kreditna plačila, ki so bila poravnana v plačilnem sistemu BIPS, predstavljajo približno polovico skupnega števila plačil in imajo najvišji delež v slovenskih plačilnih sistemih. Delež takojšnjih plačil v plačilnem sistemu BIPS je bil v letu 2020 še neznaten, saj znaša precej manj kot odstotek.

Bankart upravlja tudi plačilni sistem SIMP-PS, ki omogoča poravnavo domačih direktnih obremenitev. Povprečni znesek plačila na podlagi domačih direktnih obremenitev je bil skoraj enak povprečni vrednosti kartičnih plačil (dobrih 50 evrov), po skupni vrednosti pa plačila v tem plačilnem sistemu zaradi manjšega števila pomenijo najnižji delež plačil v slovenskih plačilnih sistemih. Tudi v primeru SIMP-PS so spremembe v primerjavi z letom 2019 zanemarljive.

Slika 1: Gibanje števila in vrednosti transakcij v plačilnih sistemih v Sloveniji (2010-2020)

Opomba: Znižanje vrednosti plačil v letu 2015 je pretežno tehnične narave zaradi spremembe načina črpanja posojila čez dan.
Vir: Banka Slovenije.

Slika 2: Plačilni sistemi glede na njihov delež v številu (levo) in vrednosti (desno) plačil

Vir: Banka Slovenije.