27.10.2020 Bilten, oktober 2020 Vloge gospodinjstev (skupaj z neprofitnimi institucijami) pri monetarnih finančnih institucijah v Sloveniji so konec septembra letos znašale 22.105 mio €, od tega 380 mio € v tujih valutah. Pred desetimi leti pa je bilo njihovih vlog 14.687 mio € in od tega 332 mio € v tujih valutah.
23.10.2020 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, oktober 2020 V zadnjem letu se je presežek države prevesil v primanjkljaj; ta je kumulativno znašal 2,2 mrd EUR oziroma 4,8 % BDP. K temu je največ prispevalo drugo letošnje četrtletje, ko je primanjkljaj zaradi ukrepov za omilitev posledic epidemije znašal kar 1,6 mrd EUR oziroma 15,3 % BDP.
14.10.2020 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2020 V prvih osmih mesecih leta 2020 je presežek tekočega računa znašal 2,1 mrd EUR, kar je za 241 mio EUR več kot v enakem obdobju 2019. Presežek menjave blaga se je povečal za 0,6 mrd, presežek menjave storitev pa zmanjšal za 0,5 mrd EUR. Zaradi korona krize se je pri storitvah v osmih mesecih 2020 glede na primerljivo lansko obdobje najbolj zmanjšal presežek potovanj, in sicer za 480 mio EUR. Izvoz potovanj je bil v osmih mesecih leta 2020 za 55, 5%, uvoz pa za 52,3 % nižji kot v enakem obdobju lani.
09.10.2020 Mesečna informacija o poslovanju bank Banke so letos do avgusta poslovale z bistveno nižjim dobičkom kot v enakem obdobju lani. Poslabšane gospodarske razmere zaradi pandemije Covid-19 in nizke obrestne mere bodo vplivale na poslabšanje uspešnosti poslovanja bank tudi v prihodnje. Kljub temu bodo ob koncu letošnjega leta banke najverjetneje še vedno poslovale z dobičkom.
25.09.2020 Bilten, september 2020 Tudi v obdobju po izbruhu korona virusa, v prvem in drugem četrtletju 2020, je raslo število uporabnikov spletne in mobilne banke, pa tudi plačila v mobilni banki.
14.09.2020 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2020 Julija 2020 je bruto dolg do tujine znašal 48,3 mrd EUR, kar je 4,3 mrd EUR več kot pred enim letom. Svojo zadolženost je najbolj povečala država (3,3 mrd EUR). V strukturi bruto zunanjega dolga prevladuje državni sektor s 53,4 % deležem celotnega dolga, delež bank in centralne banke pa skupaj znaša 17,5 %. Med finančnimi instrumenti prevladuje dolg v dolžniških vrednostnih papirjih (49,6 %) in posojilih (19,6 %).
14.09.2020 Neposredne naložbe 2019 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so konec leta 2019 znašale 16,0 mrd EUR in so se glede na preteklo leto povečale za 0,7 mrd EUR oz. za 4,9 %. K povečanju so največ prispevale transakcije vplačil lastniškega kapitala (1,2 mrd EUR) in reinvestiranih dobičkov (0,5 mrd EUR), medtem ko se je neto dolg do tujih lastnikov znižal za 0,6 mrd EUR.
10.09.2020 Mesečna informacija o poslovanju bank Zmanjševanje obsega posojil nebančnemu sektorju se je julija nadaljevalo, vendar manj intenzivno kot v predhodnih mesecih. Medletno gledano pa je rast posojil nebančnemu sektorju še ostala pozitivna pri 1,6 %. Razlog za zniževanje obsega posojil nebančnemu sektorju je med drugim zmanjševanje posojil podjetjem, ki pa se je julija sicer nekoliko umirilo. Na drugi strani pa so se posojila gospodinjstvom julija glede na mesec prej povečala za 56,5 mio EUR, predvsem zaradi rasti stanovanjskih in ostalih posojil.
27.08.2020 Bilten Banke Slovenije, julij - avgust 2020 V drugem četrtletju 2020, ki ga je zaznamoval koronavirus, so potrošniki na bančnih okencih opravili 948.968 dvigov gotovine. To je 19 % manj kot v prvem četrtletju in kar 33% manj kot v enakem obdobju lani.
13.08.2020 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2020 Presežek menjave blaga se je glede na enako obdobje lani v prvih šestih mesecih letošnjega leta povečal za 236 mio EUR. Večji presežek blaga v letu 2020 je glede na primerljivo lansko obdobje predvsem posledica večjega padca uvoza v primerjavi z izvozom. Izvoz se je medletno zmanjšal za 13,5 %, uvoz pa za 15,7 %. Pokritost uvoza z izvozom je znašala 108,3 %.
05.08.2020 Mesečna informacija o poslovanju bank Poslabšane gospodarske razmere zaradi epidemije Covid-19 se postopoma vse bolj odražajo tudi v poslovanju bank. Rast posojil se znižuje, pri čemer se znižuje tako rast posojil gospodinjstvom kot podjetjem. Vloge gospodinjstev in podjetij pri bankah so se letos močno povečale. Nedonosne izpostavljenosti pa so se v celem prvem polletju zmanjševale.
16.07.2020 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, julij 2020 Posojila bank so konec prvega četrtletja 2020 znašala 24,8 mrd EUR, največ gospodinjstvom (44%) in nefinančnim družbam (39%). Posojila predstavljajo 58 % vseh naložb bank. V zadnjem letu so se posojila povečala za 1,1 mrd EUR, od tega gospodinjstvom za 455 mio EUR in nefinančnim družbam za 375 mio EUR.
14.07.2020 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2020 Maja 2020 je presežek vseh storitev znašal 99,0 mio EUR, kar je le dobro polovico presežka izpred enega leta. Storitve potovanj, ki ponavadi maja sezonsko povečujejo presežek, so v letošnjem maju dosegle le 2,3 mio EUR presežka, medtem ko so maja lani dosegle 91,3 mio EUR presežka. Izvoz potovanj je maja 2020 znašal le 6,8 %, uvoz pa 10,4 % vrednosti glede na maj 2019.
29.06.2020 Bilten, junij 2020 Vloge gospodinjstev so se od konca februarja do konca maja povečale za 626 mio EUR, medletna stopnja rasti pa je konec maja znašala 9,6 %.
29.05.2020 Bilten, maj 2020 V obdobju od januarja do marca se je izvoz v države članice EU (brez Združenega kraljestva) v primerjavi z enakim obdobjem lani znižal za 257 mio €, uvoz pa za 299 mio €.
13.05.2020 Mesečna informacija o poslovanju bank V Banki Slovenije predstavljamo poslovanje bank v prvem četrtletju leta 2020. Podatki že odražajo prve, najzgodnejše učinke pandemije koronavirusa in s tem povezanega gospodarskega šoka. Močno zmanjšanje gospodarske aktivnosti in poslabšane razmere doma in v tujini zaradi koronavirusa bodo postopoma vse bolj vplivale tudi na bančni sistem.
24.04.2020 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, april 2020 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije prinaša povzetek dogajanja po posameznih institucionalnih sektorjih v letu 2019.
16.03.2020 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, januar 2020 Neto stanje mednarodnih naložb je bilo konec leta 2019 negativno v znesku 9,3 mrd EUR, kar predstavlja 19,3 % BDP. V primerjavi s koncem leta 2018 gre za rahlo poslabšanje, saj so se obveznosti do tujine povečale za 0,6 mrd EUR več kot imetja. Nerezidenti več vlagajo v Slovenijo kot rezidenti v tujino (negativna pozicija) predvsem v obliki neposrednih naložb (za 9,9 mrd EUR), naložb v dolžniške vrednostne papirje (za 3,0 mrd EUR) in finančne derivative (za 2,9 mrd EUR).
27.02.2020 Bilten, februar 2020 Neto zunanji dolg Slovenije se je tudi v letu 2019 znižal in je konec decembra dosegel 1.192 mio EUR (leto prej 4.131 mio EUR), medtem ko se je bruto zunanji dolg v tem obdobju povečal (s 42.099 mio EUR na 44.043 mio EUR).
13.02.2020 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, december 2019 V letu 2019 so neposredne naložbe predstavljale 0,7 mrd EUR neto priliva kapitala. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se na letni ravni povečale za 0,8 mrd EUR. Večina letnega povečanja je bila v obliki lastniškega kapitala. Domače neposredne naložbe v tujini dosegajo v povprečju bistveno nižje ravni transakcij in so se v zadnjih dvanajstih mesecih povečale zgolj za 0,1mrd EUR.
29.01.2020 Bilten, januar 2020 Mobilno banko je v zadnjem četrtletju leta 2019 uporabljalo 803.692 fizičnih in poslovnih uporabnikov, kar je dobrih 18 % več kot v enakem obdobju leta 2018.
15.01.2020 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2020 Finančna sredstva zavarovalnih družb in pokojninskih skladov so konec tretjega četrtletja 2019 znašala 11,3 mrd EUR in so se v zadnjem letu povečala za 769 mio EUR.
13.01.2020 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2019 Slovenija je v prvih enajstih mesecih leta 2019 izvozila za 7,77 mrd EUR in uvozila za 4,94 mrd EUR storitev. Tako je bil dosežen presežek menjave storitev s tujino v znesku 2,83 mrd EUR. Najvišji pozitivni saldo so dosegla potovanja in transportne storitve. Izvoz vseh storitev se je v prvih enajstih mesecih 2019 glede na enako obdobje 2018 povečal za 7,3 %, uvoz pa za 4,1 %.
09.01.2020 Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2020 Novembra 2019 se je glede na mesec prej povečala medletna rast stanovanjskih posojil. Medletna rast potrošniških posojil se je nekoliko znižala, vendar je ostala visoka. Povečala se je tudi medletna rast posojil podjetjem.
08.01.2020 Finančni računi Slovenije 2013 - 2018 Finančna sredstva in obveznosti v finančnih računih Slovenije so konec leta 2018 dosegle 265,9 mrd EUR, pri čemer so imeli največ terjatev tujina (22 %), gospodinjstva (20 %) in nefinančne družbe (18 %), največ obveznosti pa nefinančne družbe (33 %), tujina (18 %) in država (16 %).
03.01.2020 Bilten, december 2019 S tujimi plačilnimi karticami je bilo v letošnjem sezonsko najmočnejšem tretjem četrtletju v Sloveniji izvedenih za 327 milijonov EUR plačil, kar je skoraj 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.
27.12.2019 Ekonomski bilten ECB, 8/2019 Realna rast svetovnega BDP (brez evroobmočja) je v prvi polovici leta 2019 oslabela, vendar so se proti koncu leta začeli kazati znaki stabilizacije.
16.12.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, oktober 2019 Izvoz v države članice EU je v prvih devetih mesecih 2019 predstavljal 78,4 % celotnega izvoza in se je v primerjavi z enakim obdobjem predhodnega leta povečal za 4,7 % oz. 956 mio EUR. Največ se je povečal izvoz na Hrvaško in v Nemčijo. Uvoz iz držav članic EU je predstavljal 79,3 % celotnega uvoza in se je glede na predhodno leto povečal za 3,9 % oz. 768 mio EUR. Izstopalo je povečanje uvoza iz Avstrije in Italije.
13.11.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2019 Septembra 2019 je bruto dolg do tujine znašal 44,8 mrd EUR, kar je 2,8 mrd EUR več kot pred enim letom. V strukturi bruto zunanjega dolga prevladuje državni sektor s 50,9 % deležem celotnega dolga, delež bank in centralne banke pa skupaj znaša 15,5 %. Med finančnimi instrumenti prevladuje dolg v dolžniških vrednostnih papirjih (46 %) in posojilih (22 %).
28.10.2019 Bilten, oktober 2019 S tujimi plačilnimi karticami je bilo v letošnjem sezonsko najmočnejšem tretjem četrtletju v Sloveniji izvedenih več kot 6,5 milijona plačil, kar je skoraj 24 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.
25.10.2019 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, oktober 2019 Gospodinjstva so v zadnjem letu povečala vloge pri bankah za 1,5 mrd EUR, najeta posojila pri bankah pa za 0,6 mrd EUR.
23.10.2019 Neposredne naložbe 2018 Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2018 znašalo 15,2 milijarde EUR, kar je 8,6 % več kot konec leta 2017. Slovenskih neposrednih naložb v tujini je bilo konec leta 2018 za 6,1 milijarde EUR.
14.10.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2019 Presežek storitvene menjave je v prvih osmih mesecih 2019 znašal 1,9 mrd EUR, kar je za 235 mio EUR več kot v enakem obdobju leta 2018. Najvišji pozitivni saldo so dosegle transportne storitve (917 mio EUR) in potovanja (876 mio EUR). Izvoz vseh storitev se je v prvih osmih mesecih 2019 glede na enako obdobje 2018 povečal za 8,2 %, uvoz pa za 5,4 %.
01.10.2019 Bilten, september 2019 Domači sektorji so imeli konec avgusta pri drugih monetarnih finančnih institucijah 31.419 mio EUR vlog ali 6,1% več kot pred letom dni.
13.09.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2019 Analitični prikaz neposrednih naložb po smeri naložbe v juliju 2019 pokaže 73 mio EUR povečanja tujih neposrednih naložb v Sloveniji, na letni ravni pa je povečanje znašalo kar 1,2 mrd EUR, saj je bilo v tem razdobju nekaj večjih prevzemov v zavarovalniški in nefinančni dejavnosti.
13.08.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2019 Neto zunanji dolg (obveznosti – terjatve) je junija 2019 znašal 2,6 mrd EUR in se je glede na leto prej znižal za 3,5 mrd EUR. Junija 2019 je bila do tujine neto zadolžena zgolj država (15,2 mrd EUR), vsi ostali sektorji pa so bili neto upniki tujine.
01.07.2019 Bilten, julij - avgust 2019 Bilančna vsota zavarovalnic je konec prvega četrtletja 2019 znašala 8.250 mio EUR, kar je za 3,1 % več kot konec prvega četrtletja 2018.
20.06.2019 Ekonomski bilten ECB, 4/2019 Svetovna gospodarska rast bo po projekcijah letos oslabela, zatem pa naj bi se v srednjeročnem obdobju stabilizirala.
13.06.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2019 Potovanja so v letu 2019 dosegla najvišji pozitivni saldo posameznih vrst storitev s 477 mio EUR presežka, sledijo mu transportne storitve s 465 mio EUR ter gradbene storitve s 139 mio EUR presežka.
30.05.2019 Bilten, maj 2019 Mobilno banko je v prvem četrtletju 2019 uporabljalo 684.902 uporabnikov v gospodinjstvih, kar je 33% več kot v enakem obdobju lani.
14.05.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, marec 2019 Presežek storitvene menjave je v prvih treh mesecih 2019 znašal 682 mio EUR, kar je za 70 mio EUR več kot v enakem obdobju leta 2018. Pri tem sta se najbolj povečala presežka gradbenih storitev za 39 mio EUR in presežek transportnih storitev za 20 mio EUR.
29.04.2019 Bilten, april 2019 Domači sektorji so imeli 31. marca letos pri bankah v Sloveniji skupaj 26.385 mio EUR posojil v evrih in 434 mio EUR posojil v tujih valutah.
25.04.2019 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, april 2019 Finančna sredstva gospodinjstev so konec leta 2018 znašala 45,2 mrd EUR in so se v zadnjem letu povečala za 1,8 mrd EUR. Vloge gospodinjstev so znašale 19,4 mrd EUR, od tega je bilo 97% vlog v domačih bankah.
09.04.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, februar 2019 Presežek blagovne menjave je v prvih dveh mesecih 2019 znašal 327 mio EUR in je bil za 186 mio EUR višji kot v enakem obdobju 2018. Izvoz se je medletno povečal za 12,8 %, uvoz pa za 9,2 %.
28.03.2019 Bilten, marec 2019 Konec leta 2018 je mobilno banko uporabljajo 642.614 fizičnih oseb, kar je 39 % več kot konec leta 2017.
21.03.2019 Ekonomski bilten ECB, 2/2019 Zagon svetovne gospodarske rasti se je proti koncu leta 2018 še naprej umirjal. Rast se bo po projekcijah upočasnjevala tudi v letu 2019, nato pa naj bi se srednjeročno stabilizirala.
18.03.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, januar 2019 Presežek blagovne menjave je v letu 2018 znašal 1.149 mio EUR in je bil za 412 mio EUR nižji kot v letu 2017. Izvoz se je medletno povečal za 9,4 %, uvoz pa za 11,5 %.
27.02.2019 Bilten, februar 2019 Bruto zunanji dolg Slovenije je konec leta 2018 znašal 42.6 mrd €, neto zunanji dolg pa 6.4 mrd €. Prvi se je lani zmanjšal za 1.2 mrd €, drugi pa kar za 3.3 mrd €.
13.02.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, december 2018 Izvoz v države članice EU je v letu 2018 predstavljal 77 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 10,2 % oz. 2.232 mio EUR. Največ se je povečal izvoz v Nemčijo in Italijo.
29.01.2019 Bilten Banke Slovenije, januar 2019 Konec leta 2018 je spletne banke uporabljalo 925.542 fizičnih oseb, kar je 6,5 % več kot konec leta 2017.
16.01.2019 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2019 Nefinančne družbe so izboljšale neto finančni položaj do bank, poslabšale pa do gospodinjstev in tujine.
14.01.2019 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, november 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih enajstih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 10,6 % oz. za 2.147 mio EUR.
03.01.2019 Bilten Banke Slovenije, december 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, december 2018.
27.12.2018 Ekonomski bilten ECB, 8/2018 Realni BDP evroobmočja se je v tretjem četrtletju 2018 na medčetrtletni ravni povečal za 0,2%, potem ko je v prejšnjih dveh četrtletjih zabeležil 0,4-odstotno rast.
21.12.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2018 Rast bilančne vsote se je do konca oktobra 2018 še upočasnila na 2,2 % medletno, obseg se je znižal za 110 mio EUR na 38,4 mrd EUR.
29.11.2018 Bilten Banke Slovenije, november 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, november 2018.
13.11.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, september 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih devetih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 10,8 % oz. 1.746 mio EUR.
26.10.2018 Bilten Banke Slovenije, oktober 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, oktober 2018.
25.10.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, oktober 2018 Neto finančni položaj nefinančnih družb se je izboljšal do bank, poslabšal pa do gospodinjstev in tujine.
22.10.2018 Finančni računi Slovenije 2012-2017 Finančna sredstva in obveznosti v finančnih računih Slovenije so konec leta 2017 dosegle 248,1 mrd EUR in so se v proučevanem obdobju od konca leta 2012 povečale za 15,1 mrd EUR.
19.10.2018 Neposredne naložbe 2017 Stanje tujih neposrednih naložb v Sloveniji je konec leta 2017 znašalo 13,7 milijarde EUR, kar je 5,4 % več kot konec leta 2016. Slovenskih neposrednih naložb v tujini je bilo konec leta 2017 za 5,9 milijarde EUR.
15.10.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, avgust 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih osmih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 12,0 % oz. 1.699 mio EUR.
27.09.2018 Bilten Banke Slovenije, september 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, september 2018.
27.09.2018 Ekonomski bilten ECB, 6/2018 Medtem ko je svetovno gospodarstvo v prvi polovici leta 2018 ohranjalo dinamiko vztrajne rasti, se bo zagon po pričakovanjih umiril, kar gre pripisati vse večjim tveganjem in negotovosti.
13.09.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, julij 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih sedmih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 12,3 % oz. 1.549 mio EUR.
12.09.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, september 2018 Bilančna vsota se je julija opazneje povečala za 257 mio EUR, in sicer na 38,7 mrd EUR, medletna rast je dosegla 4,4%.
28.08.2018 Bilten Banke Slovenije, julij - avgust 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, julij - avgust 2018.
13.08.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, junij 2018 Junija 2018 je bruto dolg do tujine znašal 43,5 mrd EUR, kar je 1,0 mrd EUR manj kot pred enim letom.
16.07.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, maj 2018 Izvoz v države članice EU je v prvih petih mesecih leta 2018 predstavljal 78 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 12,4 % oz. 1.019 mio EUR.
12.07.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, julij 2018 Vloge gospodinjstev so konec prvega četrtletja 2018 znašale 18,5 mrd EUR, od tega je bilo 96% vlog v domačih bankah.
28.06.2018 Ekonomski bilten ECB, 4/2018 Po junijskih napovedih strokovnjakov ECB bo letna realna rast BDP v letu 2018 znašala 2,1%, v letu 2019 1,9%, v letu 2020 pa 1,7%.
27.06.2018 Bilten Banke Slovenije, junij 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, junij 2018.
13.06.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino, april 2018 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v aprilu 2018 povečale za 26 mio EUR, v zadnjih 12 mesecih pa so se skupno povečale za 349 mio EUR.
30.05.2018 Bilten Banke Slovenije, maj 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, maj 2018.
14.05.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - marec 2018 Marca 2018 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 1,7 mrd EUR manj kot pred enim letom.
03.05.2018 Bilten Banke Slovenije, april 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, april 2018.
23.04.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, april 2018 Gospodinjstva so povečala vloge v podobnem obsegu kot leta 2016, obseg najetih posojil pa je naraščal drugo leto zapored.
13.04.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - februar 2018 Februarja 2018 je bruto dolg do tujine znašal 42,5 mrd EUR, kar je 2,3 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država za 1,4 mrd EUR.
09.04.2018 Letno poročilo Evropske centralne banke Gospodarstvo v evroobmočju je v letu 2017 zraslo za 2,5% in do konca leta zabeležilo 18 zaporednih četrtletij rasti. Zaradi močne rasti je tudi okrevanje na trgu dela potekalo hitro. Zaposlenost se je povečala za 1,6% in dosegla najvišjo raven doslej.
27.03.2018 Bilten Banke Slovenije, marec 2018 Izšla je osrednja statistična publikacija Banke Slovenije, Bilten, marec 2018.
26.03.2018 Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2017 Gospodarsko okolje, v katerem poslujejo banke euroobmočja, se je v preteklem letu še naprej izboljševalo in nekatere banke so uspele ustvariti precejšnje dobičke, medtem ko druge še vedno okrevajo.
22.03.2018 Ekonomski bilten ECB, 2/2018 Po marčnih napovedih strokovnjakov ECB se naj bi letni realni BDP evrskega območja v letu 2018 povečal za 2,4%, v letu 2019 za 1,9%, v letu 2020 pa za 1,7%.
19.03.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - januar 2018 Tuje neposredne naložbe v Sloveniji so se v januarju 2018 povečale za 98 mio EUR, v zadnjih 12 mesecih pa so se skupno povečale za 630 mio EUR.
01.03.2018 Bilten, februar 2018 Terjatve drugih MFI (banke, hranilnice, skladi denarnega trga) do domačih nefinančnih družb iz naslova posojil so na 31. 1. 2018 znašale 9.363 mio EUR (na 31. 12. 2017: 9.311 mio EUR).
13.02.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - december 2017 Decembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,5 mrd EUR, kar je 1,3 mrd EUR manj kot pred enim letom.
13.02.2018 Novost v zbirki Delovni zvezki Banke Slovenije V članku Modelling Credit Risk with a Tobit Model of Days Past Due avtorji razvijejo in predlagajo novo metodologijo za modeliranje kreditnega tveganja.
30.01.2018 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije, januar 2018 Vloge gospodinjstev so konec 3. četrtletja 2017 znašale 18,1 mrd EUR, od tega je bilo 96% vlog v domačih bankah.
30.01.2018 Bilten Banke Slovenije, januar 2018 Posojila nefinančim družbam so 31.12.2017 znašala 9.311 mio EUR (31.12.2016 9.306 mio EUR), posojila gospodinjstvom in neprofitnim institucijam, ki opravljajo storitve zanje, pa 9.733 mio EUR (31.12.2016 9.154 mio EUR).
26.01.2018 Raziskava o dostopnosti finančnih virov za podjetja 2017 V letu 2017 se je izboljšala dostopnost do vseh zunanjih virov financiranja, najbolj pa dostopnost do bančnega financiranja. Število zavrnjenih vlog se je zmanjšalo, povečala se je uspešnost podjetij pri pridobivanju sredstev od bank.
17.01.2018 Mesečna informacija o poslovanju bank, januar 2018 Banke so konec novembra 2017 izkazovale 423,9 mio EUR dobička pred obdavčitvijo (medletno +10,3%). Bruto dohodek bank je zaostajal za predlanskim za 3,7%, vendar se je negativna rast neto obrestnih prihodkov še upočasnila.
16.01.2018 Povzetek makroekonomskih gibanj, januar 2018 Visoka rast slovenskega gospodarstva v lanskem tretjem četrtletju je bila v veliki meri posledica izkoriščanja konjunkture evrskega območja. Prispevek izvoznega sektorja k rasti BDP se je povečal na najvišjo raven po letu 2010.
15.01.2018 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Izvoz v države članice EU je v prvih enajstih mesecih 2017 predstavljal 77 % celotnega izvoza in se je v primerjavi s predhodnim letom povečal za 14,7 % oz. 2.582 mio EUR. Pomembneje se je povečal izvoz v Italijo, Nemčijo in Francijo.
28.12.2017 Ekonomski bilten ECB, 8/2017 Po letošnjih decembrskih makroekonomskih projekcijah strokovnjakov Evrosistema za evrsko območje se bo BDP v letu 2017 realno povečal za 2,4%, v letu 2018 za 2,3%, v letu 2019 za 1,9% in v letu 2020 za 1,7%.
22.12.2017 Mesečna informacija o poslovanju bank, december 2017 Bilančna vsota bančnega sistema je oktobra dosegla 37,5 mrd EUR, kar je 2,1% več kot pred enim letom. Nadaljuje se pospešena rast posojil nebančnemu sektorju, oktobra je dosegla 6,8% medletno, je posledica pozitivnih mesečnih prirastov pri vseh sektorjih.
14.12.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Oktobra letos je bruto dolg do tujine znašal 43,3 mrd EUR, kar je 3,0 mrd EUR manj kot pred enim letom. Največ je svojo zadolženost zmanjšala država (1,9 mrd EUR), sledijo banke (0,6 mrd EUR).
30.11.2017 Bilten Banke Slovenije, november 2017 Redna mesečna statistična publikacija Banke Slovenije. Vključuje statistike finančnih institucij, ekonomskih odnosov s tujino ter finančnih računov.
15.11.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino Septembra 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,2 mrd EUR, kar je 2,1 mrd EUR manj kot pred letom dni. Najbolj je zadolženost zmanjšala država (1,2 mrd EUR).
25.10.2017 Četrtletna informacija Finančni računi Slovenije Gospodinjstva so povečala vloge pri bankah in naložbe v lastniški kapital ter nadaljevala z najemanjem posojil pri bankah.
16.10.2017 Ekonomski odnosi Slovenije s tujino - avgust 2017 Avgusta 2017 je bruto dolg do tujine znašal 43,5 mrd EUR, kar je 1,8 mrd EUR manj kot pred enim letom.
19.07.2017 Gospodarska in finančna gibanja, julij 2017 Gospodarska rast v Sloveniji je bila v letošnjem prvem četrtletju zelo visoka, kar 5,3-odstotna, in bistveno višja od povprečne v evrskem območju. Vendar je vsaj za zdaj še uravnotežena.