Skladnost poslovanja

Banka Slovenije si v okviru opravljanja javnih pooblastil in nalog, ki jih določa Zakon o Banki Slovenije, prizadeva za spoštovanje visokih standardov etičnega ravnanja zaposlenih, v skladu s skupnimi smernicami in vrednotami, ki se oblikujejo v okviru ESCB in ECB. Doseganje in izvajanje teh standardov je bistveni pogoj za izgradnjo in ohranitev zaupanja državljanov v dobro upravljanje Banke Slovenije pri izvajanju njenih javnih nalog.

Banka Slovenije je sprejela Kodeks Banke Slovenije, v katerem določa pravila etičnega ravnanja za svoje zaposlene, in vzpostavila funkcijo Pooblaščenca za skladnost poslovanja, ki skrbi za zagotavljanje skladnosti ravnanj zaposlenih z veljavnimi predpisi s področja neodvisnosti in integritete Banke Slovenije in pravili poklicne etike. V Banki Slovenije si prizadevamo za ohranitev in povečanje zaupanja javnosti v integriteto Banke Slovenije tako, da s pravili ravnanja določamo in od zaposlenih pričakujemo neodvisno, objektivno in strokovno izvajanje njihovih poklicnih nalog. Pooblaščenec za skladnost poslovanja, s ciljem preventivnega delovanja, svetuje zaposlenim ter spremlja njihovo delovanje pri opravljanju poklicnih nalog ter pri zunanjih aktivnostih in zasebnih finančnih transakcijah.

Banka Slovenije si glede stikov zaposlenih z zunanjimi deležniki pri opravljanju poklicnih nalog prizadeva, da se ti stiki izvajajo ob spoštovanju načela štirih oči ter na transparenten način. Pri tem si Banka Slovenije prizadeva, da so vsi deležniki enakopravno obveščeni o vseh relevantnih vprašanjih in stališčih splošne narave, ki jih obravnava oziroma sprejema Banka Slovenije, ter imajo možnost podati svoje pomisleke in predloge. Funkcionarji in zaposleni v Banki Slovenije morajo o stikih z zunanjimi deležniki, ki imajo naravo lobističnega stika, poročati Komisiji za preprečevanje korupcije.

Banka Slovenije nadalje od zaposlenih zahteva, da pridobijo predhodno dovoljenje pooblaščenca za skladnost poslovanja za opravljanje zasebnih aktivnosti, ki so povezane z Banko Slovenije ali njenimi poslovnimi procesi in dejavnostmi, in sicer ne glede na to, ali so te zasebne aktivnosti zaposlenega plačane ali ne.

Banka Slovenije prav tako določa tudi pravila glede zasebnih finančnih transakcij, ki jih zaposleni opravljajo izven svojega poklicnega delovanja v Banki Slovenije in lahko za Banko Slovenije pomenijo nasprotje interesov ali tveganje zlorabe zaupnih informacij v zvezi z izvajanjem pristojnosti nadzora, izvajanjem denarne politike v okviru ECB ali drugih nalog Banke Slovenije. Banka Slovenije tako zaposlenim, ki so vključeni v nadzorniške dejavnosti oziroma v dejavnosti na področju denarne politike ECB, prepoveduje zasebne finančne transakcije z instrumenti, ki so povezani s subjekti nadzora oziroma s finančnimi družbami, zlatom in državnimi vrednostnimi papirji.

Banka Slovenije v Kodeksu določa tudi pravila in omejitve glede sprejemanja daril, ki so ponujena zaposlenim v zvezi z opravljanjem njihovih poklicnih nalog. Tako so tudi običajna poslovna darila oziroma pozornosti, ki jih prejmejo zaposleni od zunanjih deležnikov v zvezi opravljanju njihovih poklicnih nalog, predmet internega poročanja in razkritja. Sprejemanje daril in koristi je dopustno le izjemoma in pod pogojem, da gre za običajno pozornost (npr. ob koncu leta) zanemarljive vrednosti, v nasprotnem primeru mora zaposleni prejeto darilo bodisi zavrniti, bodisi izročiti Banki Slovenije.

Zato prosimo, da svojega zadovoljstva iz naslova dobrega sodelovanja z zaposlenimi v Banki Slovenije, ne izražate z darili in drugimi pozornostmi za zaposlene. Ne dopustite, da bi vaše dobronamerno ravnanje vodilo v zavrnitev darila oziroma pozornosti, da bi se preprečil nastanek dvoma v neodvisnost, objektivnost in strokovnost ravnanja zaposlenih v Banki Slovenije oziroma v integriteto Banke Slovenije.

V primeru, če razpolagate z informacijami, da so zaposleni v Banki Slovenije ravnali v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja neodvisnosti in integritete Banke Slovenije ali pravili poklicne etike, vas prosimo, da nas o takšnem ravnanju obvestite, da bomo lahko ustrezno ukrepali v primeru ugotovljenih kršitev ter preprečevali morebitna neželena ravnanja zaposlenih v prihodnje (Banka Slovenije, Pooblaščenec za skladnost poslovanja, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, s pripisom: OSEBNO).