Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (FX Global Code)

Kodeks enotnih standardov in načel deviznega trga (v nadaljevanju: Kodeks) je zbir načelnih pravil in dobrih praks deviznega trgovanja. Kodeks je bil s povezanimi mehanizmi spoštovanja Kodeksa objavljen 25. maja 2017. Oblikovale so ga centralne banke in tržni udeleženci iz 16 jurisdikcij po svetu pod okriljem Banke za mednarodne poravnave (BIS). Glavni cilj Kodeksa je spodbujanje robustnega, poštenega, likvidnega, odprtega in ustrezno transparentnega deviznega trga. Namenjen je vsem deležnikom, tako kupcem kot prodajalcem, kot tudi ne-bančnim udeležencem in trgovalnim platformam. Kodeks sicer ne predstavlja pravnih zavez za tržne udeležence, temveč vzpostavlja okvir načelnih pravil ter dobrih praks, po katerih naj bi se zgledovali vsi deležniki na svetovnem deviznem trgu.

Centralne banke ESCB1 so trdno zavezane k podpori in spodbujanju spoštovanja Kodeksa v svojih jurisdikcijah in posledično na globalnem deviznem trgu. Skladno s tem tudi Banka Slovenije izraža podporo Kodeksa v lastni jurisdikciji in potrjuje lastno zavezanost k spoštovanju načel Kodeksa.

Banka Slovenije spodbuja nasprotne stranke pri poslih deviznega trgovanja, da se javno zavežejo k spoštovanju načel Kodeksa, kar lahko storijo s podpisom Izjave o zavezanosti, ki je priložena Kodeksu. Ob tem jih spodbuja tudi, da svojo zavezanost ponovno potrdijo v primeru prihodnjih večjih posodobitev.

Koristne povezave

[1]ESCB (Evropski sistem centralnih bank) sestavljajo ECB in nacionalne centralne banke vseh držav članic EU: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bulgarian National Bank, Česká národní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Hrvatska narodna banka, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Lietuvos bankas, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Sveriges Riksbank, the Bank of England.